Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 13, bladzijde 602-604   Zie volgende pagina »

Van Havickscruyt.   Cap. xiii.

1  

Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid

2  

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

3  

Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand

4  

Crepis tectorum - Smal streepzaad

 

Tgheslacht

Havickscruyt es tweederleye als Dioscorides scrijft/ Groot ende cleyne/ van den welcken dat cleyn dryerleye es.

Tfatsoen

  Hieracion, Sonchites, Accipitrina, Lactuca sylvatica, Aspidelon, Picris, Thridax agria, Havickscruyt (Havicks cruyt en Duyvels beet)

 

Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Hieracium maius, Hieracium magnum, Sonchites, Lampuca, Sitheleas, groot Havickscruyt (groot Havicks cruyt)

 • 1644 Vlaams: Havickscruydt (Eerste oft Ghemeyn Groot)
 • 1616 Latijn: Hieracium primum [638]
 • 1554/1557: Accipitrina, Habichkraut (grosz), Havickscruyt, Havickscruyt (groot), Herbe d'esprevier, Herbe d'esprevier (grande), Hieracium, Hieracium magnum, Hieracium maius, Lactuca sylvatica, Lampuca, Picris, Sitheleas, Sonchites, Thridax agria

Overzicht Hieracium umbellatum op deze site

Alle foto's van Hieracium umbellatum op internet

Hieracium umbellatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hieracium umbellatum in Plantago PlantIndex

[603]   1   Dat Groot Havickscruyt heeft eenen rouwen roodachtighen holen steel. Die bladeren sijn lanck over beyde sijden diep ghekerft/ ende met stekende punctkens beset/ den bladeren van Gansen distel volnaer ghelijck. Op dopperste van den stelen wassen langachtighe bollekens/ die voortbrenghen geele ghevulde bloemen ghelijck die bloemen van Gansen distel/ die oock in hayrachtighe bollekens vergaen ende wech stuyven. Die wortel es niet seer lanck ende heeft veel veselinghen.

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Hieracium minus primum, Hieracium parvum, Intybum agreste, Lactuca minor, cleyn Havickscruyt

 • 1644 Vlaams: Havickscruydt (Derde oft Kleyn)
 • 1616 Latijn: Hieracium tertium [639]
 • 1554/1557: Accipitrina, Habichkraut (klein), Havickscruyt, Havickscruyt (clein), Herbe d'esprevier Herbe d'esprevier (petite), Hieracium, Hieracium minus primum, Hieracium parvum, Intybum agreste, Intybus agreste, Lactuca minor, Lactuca sylvatica, Picris, Thridax agria

Overzicht Hypochaeris radicata op deze site

Alle foto's van Hypochaeris radicata op internet

Hypochaeris radicata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hypochaeris radicata in Plantago PlantIndex

2   Dat ierste gheslacht van cleyn Havickscruyt heeft langhe ghesneden bladeren/ den bladeren van Papecruyt schier ghelijckende/ maer niet zoo groot oft zoo diep ghesneden die op der eerden uutghespreyt ligghen/ Tusschen den welcken voortcomen die bruyne/ cale/ glattighe stelen/ voortbringhende geele ghevulde bloemen/ die oock in wollachtighe oft hayrachtighe bollekens vergaen/ ende met winde wech stuyven. Die wortel es lanck/ dun/ effen ende wit.

Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand

Zie alle foto's van Biopix

Hieracium minus alterum, Morsus diaboli, tweede cleyn Havickscruyt (Duyvels beet)

 • 1644 Vlaams: Duyvelsbeete, Havickscruydt (Vierde oft Kleyn)
 • 1616 Latijn: Hieracium quartum [639]
 • 1554/1557: Accipitrina, Duyvelsbeet, Hieracium minus alterum, Lactuca sylvatica, Mors de diable, Morsus diaboli, Picris, Teuffelsabbisz, Thridax agria

Overzicht Leontodon autumnalis op deze site

Alle foto's van Leontodon autumnalis op internet

Leontodon autumnalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Leontodon autumnalis in Plantago PlantIndex

3   Dat ander cleyn Havickscruyt es den voorghescreven van stelen ende bloemen ghelijck/ die bladeren ligghen oock op der eerden uutghespreyt/ maer sijn minder/ smalder ende dieper ghekerft dan die bladeren van den voorghescreven. Ende dit Havickscruyt en heeft gheen rechte wortel/ maer sijn wortel schijnt afghebeten/ ghelijck die wortel van Duyvels beet/ daer af in dierste Cruijdeboeck deel ghescreven es/ ende heeft veel aenhanghende faselinghen.

Crepis tectorum - Smal streepzaad

Zie alle foto's van CalPhotos

Hieracium minus tertium, aldercleynste Havickscruyt

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Havickscruydt (Vijfde oft Allerkleynste)
 • 1616 Latijn: Hieracium quintum [639]

Overzicht Crepis tectorum op deze site

Alle foto's van Crepis tectorum op internet

Crepis tectorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Crepis tectorum in Plantago PlantIndex

4   Dat derde es dat alderminste van den dryen cleynen/ ende es den iersten Havickscruyde van bladeren/ bloemen/ stelen/ ende wortelen seer ghelijck/ maer veel mindere. Die

 

[604]    bladeren sijn oock heel cael/ ende niet zoo bruyn gruen als die bladeren van den iersten Havickscruyde.

Plaetse

Dese cruyden wassen op ongheboude plaetsen by den canten van den beempden/ corenvelden/ ende by den weghen ende watercanten.

Tijt

Dese cruyden bloeyen van in Braeckmaent tot in Herfstmaent.

Naem

Havickscruyt wordt gheheeten in Griecx Hieracion/ van sommighen Sonchites. In Latijn Accipitrina/ van Apuleius oock Lactuca sylvatica, Aspideton, Picris ende Thridax agria.

1   Dat ierste gheslacht van Havickscruyt wordt gheheeten in Griecx Hieracion mega. In Latijn Hieracium magnum/ van sommighen Sonchites/ Lampuca oft Sitheleas. In Hoogduytsch/ Grosz Habichkraut. In Neerduytsch/ Groot Havickscruyt.

2   Dat cleyn gheslacht heet in Griecx Hieracion micron. In Latijn Hieracium parvum/ van sommighen Intybum agreste/ oft Lactuca minor. In Hoochduytsch Kleyn habichkraut. In Neerduytsch/ Cleyn Havickscruyt.

3   Dat tweeden cleyn gheslacht wordt van sommighen oock Morsus diaboli/ Teuffels abbisz/ dat es Duyvels beet/ gheheeten/ ende dat om dat die wortel onder oock afghebeten es/ ghelijck die wortel van Duyvels beet.

Natuere

Dese cruyden sijn cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Van crachten ende werckinghe sijn dese Havickscruyden den Sonchen seer ghelijck/ tot alle saken dienstelijck daer die Sonchen goet toe sijn/ in der selver manieren gebruyckt.

B   Dese cruyden sijn oock goet tot den ooghen ende tghesichte alsmen tsap van den selven daer in druypt/ ende sonderlinghe van tghene datmen Duyvels beet heet.

 

^Naar het begin van deze pagina