Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 13, bladzijde 602-604   Zie volgende pagina »

Van Havickscruyt.   Cap. xiii.

1  

Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid

2  

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

3  

Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand

4  

Crepis tectorum - Smal streepzaad

 

Tgheslacht

Havickscruyt es tweederleye als Dioscorides scrijft/ Groot ende cleyne/ van den welcken dat cleyn dryerleye es.

Tfatsoen

  Hieracion, Sonchites, Accipitrina, Lactuca sylvatica, Aspidelon, Picris, Thridax agria, Havickscruyt (Havicks cruyt en Duyvels beet)

 

Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid

Bioweb

Hieracium maius, Hieracium magnum, Sonchites, Lampuca, Sitheleas, groot Havickscruyt (groot Havicks cruyt)

 • 1644 Vlaams: Havickscruydt (Eerste oft Ghemeyn Groot)
 • 1616 Latijn: Hieracium primum [638]
 • 1554/1557: Accipitrina, Habichkraut (grosz), Havickscruyt, Havickscruyt (groot), Herbe d'esprevier, Herbe d'esprevier (grande), Hieracium, Hieracium magnum, Hieracium maius, Lactuca sylvatica, Lampuca, Picris, Sitheleas, Sonchites, Thridax agria

[603]   1   Dat Groot Havickscruyt heeft eenen rouwen roodachtighen holen steel. Die bladeren sijn lanck over beyde sijden diep ghekerft/ ende met stekende punctkens beset/ den bladeren van Gansen distel volnaer ghelijck. Op dopperste van den stelen wassen langachtighe bollekens/ die voortbrenghen geele ghevulde bloemen ghelijck die bloemen van Gansen distel/ die oock in hayrachtighe bollekens vergaen ende wech stuyven. Die wortel es niet seer lanck ende heeft veel veselinghen.

Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid

Bioweb

Hieracium minus primum, Hieracium parvum, Intybum agreste, Lactuca minor, cleyn Havickscruyt

 • 1644 Vlaams: Havickscruydt (Derde oft Kleyn)
 • 1616 Latijn: Hieracium tertium [639]
 • 1554/1557: Accipitrina, Habichkraut (klein), Havickscruyt, Havickscruyt (clein), Herbe d'esprevier Herbe d'esprevier (petite), Hieracium, Hieracium minus primum, Hieracium parvum, Intybum agreste, Intybus agreste, Lactuca minor, Lactuca sylvatica, Picris, Thridax agria

2   Dat ierste gheslacht van cleyn Havickscruyt heeft langhe ghesneden bladeren/ den bladeren van Papecruyt schier ghelijckende/ maer niet zoo groot oft zoo diep ghesneden die op der eerden uutghespreyt ligghen/ Tusschen den welcken voortcomen die bruyne/ cale/ glattighe stelen/ voortbringhende geele ghevulde bloemen/ die oock in wollachtighe oft hayrachtighe bollekens vergaen/ ende met winde wech stuyven. Die wortel es lanck/ dun/ effen ende wit.

Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand

Hieracium minus alterum, Morsus diaboli, tweede cleyn Havickscruyt (Duyvels beet)

 • 1644 Vlaams: Duyvelsbeete, Havickscruydt (Vierde oft Kleyn)
 • 1616 Latijn: Hieracium quartum [639]
 • 1554/1557: Accipitrina, Duyvelsbeet, Hieracium minus alterum, Lactuca sylvatica, Mors de diable, Morsus diaboli, Picris, Teuffelsabbisz, Thridax agria

3   Dat ander cleyn Havickscruyt es den voorghescreven van stelen ende bloemen ghelijck/ die bladeren ligghen oock op der eerden uutghespreyt/ maer sijn minder/ smalder ende dieper ghekerft dan die bladeren van den voorghescreven. Ende dit Havickscruyt en heeft gheen rechte wortel/ maer sijn wortel schijnt afghebeten/ ghelijck die wortel van Duyvels beet/ daer af in dierste Cruijdeboeck deel ghescreven es/ ende heeft veel aenhanghende faselinghen.

Crepis tectorum - Smal streepzaad

Hieracium minus tertium, aldercleynste Havickscruyt

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Havickscruydt (Vijfde oft Allerkleynste)
 • 1616 Latijn: Hieracium quintum [639]

4   Dat derde es dat alderminste van den dryen cleynen/ ende es den iersten Havickscruyde van bladeren/ bloemen/ stelen/ ende wortelen seer ghelijck/ maer veel mindere. Die

 

[604]    bladeren sijn oock heel cael/ ende niet zoo bruyn gruen als die bladeren van den iersten Havickscruyde.

Plaetse

Dese cruyden wassen op ongheboude plaetsen by den canten van den beempden/ corenvelden/ ende by den weghen ende watercanten.

Tijt

Dese cruyden bloeyen van in Braeckmaent tot in Herfstmaent.

Naem

Havickscruyt wordt gheheeten in Griecx Hieracion/ van sommighen Sonchites. In Latijn Accipitrina/ van Apuleius oock Lactuca sylvatica, Aspideton, Picris ende Thridax agria.

1   Dat ierste gheslacht van Havickscruyt wordt gheheeten in Griecx Hieracion mega. In Latijn Hieracium magnum/ van sommighen Sonchites/ Lampuca oft Sitheleas. In Hoogduytsch/ Grosz Habichkraut. In Neerduytsch/ Groot Havickscruyt.

2   Dat cleyn gheslacht heet in Griecx Hieracion micron. In Latijn Hieracium parvum/ van sommighen Intybum agreste/ oft Lactuca minor. In Hoochduytsch Kleyn habichkraut. In Neerduytsch/ Cleyn Havickscruyt.

3   Dat tweeden cleyn gheslacht wordt van sommighen oock Morsus diaboli/ Teuffels abbisz/ dat es Duyvels beet/ gheheeten/ ende dat om dat die wortel onder oock afghebeten es/ ghelijck die wortel van Duyvels beet.

Natuere

Dese cruyden sijn cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Van crachten ende werckinghe sijn dese Havickscruyden den Sonchen seer ghelijck/ tot alle saken dienstelijck daer die Sonchen goet toe sijn/ in der selver manieren gebruyckt.

B   Dese cruyden sijn oock goet tot den ooghen ende tghesichte alsmen tsap van den selven daer in druypt/ ende sonderlinghe van tghene datmen Duyvels beet heet.

 

^Naar het begin van deze pagina