Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 7, bladzijde 592-593     Zie volgende pagina »

Van wilde zee Koolen.   Cap. vii.

1  

Crambe maritima - Zeekool

 

Tfatsoen

Crambe maritima - Zeekool

Bioweb

Crambe agria, Halmiridia, Brassica sylvestris, Brassica rustica, Caulis marinus, Brassica marina, zee Koolen (wilde zee Koolen)

  • 1644 Vlaams: Koole (Wilde oft Zee-)
  • 1616 Latijn: Brassica silvestris [626]
  • 1554/1557: Brassica marina, Brassica rustica, Brassica sylvestris, Caulis marinus, Chou sauvage, Halmiridia, Zeekoolen, Zeekoolen (wilde)

[593]   Die wilde zee Koolen sijn van bladeren stelen ende bloemen den Slooren ende cleynen Rooden koolen van fatsoene seer ghelijck/ maer die bladeren ende stelen sijn witter/ ende meer hayrachtich/ ende van smaecke veel bitterder.

Plaetse

Dese Koolen wassen op rouwe hooghe plaetsen ontrent die canten van der zee als Dioscorides scrijft. Ende wordden in Zeelant op die hooghe dijcken ende duynen tot veel plaetsen ghevonden.

Naem

Dit gheslacht van Koolen wordt gheheeten in Griecx Crambe agria/ ende van sommighen Halmiridia. In Latijn Brassica sylvestris ende Brassica rustica. Hier te lande Zee koolen/ ende wilde Zee koolen/ ende daer naer nu ter tijt oock Caulis marinus ende Brassica marina, hoe wel dattet niet en es die Brassica marina van Dioscorides bescreven/ daer af wy in tderde boeck onder die Winden ghescreven hebben.

Natuere

Dese koolen sijn seer werm ende drooch van natueren/ ende veel stercker dan die Tamme koolen.

Cracht ende werckinghe

A   Die wilde Zee koolen sijn van crachten ende werckinghe den tammen ghelijck/ maer veel stercker ende meer afvagende/ ende daer om en dienen sy oock niet als spijse ghebruyckt.

B   Die bladeren van desen koolen ghestooten/ ghenesen ende heylen die versche wonden ende doen sceyden die gheswellen daer op gheleyt.