Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 65, bladzijde 577-578  Zie volgende pagina »

Van Crusette.   Cap. lv.

1  

Cruciata laevipes - Kruisbladwalstro

Tfatsoen

Cruciata laevipes - Kruisbladwalstro

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Cruciata, Crusette

  • 1644 Vlaams: Crusette
  • 1616 Latijn: (Cruciata
  • 1554/1557: Croysée, Croysette, Cruciata, Crusette, Muguet doré, Walmeister (golden)

 

Crusette es een bleeckgruen cruyt/ schier naer dat geel treckende/ dat met saechte hayrkens becleet es/ ende vele dunne viercantighe steelkens heeft/ met ledekens ende knoopkens oock ondersceyden. Die bladeren sijn cleyn breet ende cort/ ende wassen altijt vier tsamen ende cruyswijs tseghen malcanderen over/ ende boven die uut den selven ledekens aen dopperste van den stelen/ groeyen vele cleyne bleeck geele bloemkens/ rontsomme die stelen die croonkens ende cranskens staende/ van den welcken elck besondere oock in vieren ghesneden es/ ende ghelijck een cleyn cruysken ghefatsoeneert. Die wortel en es anders niet dan vele teere faselinghen.

Plaetse

Crusette wast gheerne aen die canten van den grachten/ ende by die waterloopen/ sy wordt oock op sommighe velden onder die haghen ghevonden.

Tijt

Crusette bloeyet schier alle den zoomer duer/ en sonderlinghe van in Meye tot in die Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt onder die cruytliefhebbers in Latijn ghenaemt Cruciata. In Hoochduytsch Golden waldmeister. In Neerduytsch Crusette.

Natuere

Crusette es van natueren drooghe ende tsamen treckende.

Cracht ende werckinghe

A   Crusette es een seer goet heylsaem wondecruyt/ tot alle inwendighe ende uutwendighe wonden bequaem ende dienstelijck/ in wijn ghesoden ende ghedroncken.

B   Tselve cruyt kan oock ghenesen die ghescuertheyt/ als die wijn daert in ghesoden es ghedroncken wordt/ ende dat ghesoden cruyt op die ghescuertheyt ghebonden/ ghelijck sommighe segghen die experiente daer af hebben.

Eynde des vierde deels

 

^Naar het begin van deze pagina