Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 62, bladzijde 574-575  Zie volgende pagina »

Van Cleefcruyt.   Cap. lxii.

1  

Galium aparine - Kleefkruid

Tfatsoen

Galium aparine - Kleefkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Aparine, Philantropos, Omphalocarpos, Cleefcruyt

  • 1644 Vlaams: Kleefcruydt
  • 1616 Latijn: Aparine
  • 1554/1557: Aparine, Cleefcruyt, Grateron, Klebkraut

 

[575]   Cleefcruyt heeft vele cleyne viercantighe rouwe stelen/ met vele ledekens/ daer aen wassen langhe smalle bladerkens/ rontsomme die ledekens sterrewijs gheset ghelijck aen die Rotte/ maer veel minder ende rouwer/ ende van dese selve ledekens wassen andere ghelijcke steelkens/ draghende cleyne witte bloemkens/ ende daer naer/ ront rouw saet/ meest twee op een steelken. Dit heel cruyt met stelen bladeren ende saet blijft al om aenhanghende als aengheruert wordt/ ende es zoo rouw dattet over die tonghe ghestreken/ die tonghe doet bloeyen.

Plaetse

Dit cruyt wast al omme ontrent die tuynen haghen en hegghen.

Tijt

Het bloeyet ende brenght sijn saet voort/ alle den zoomer duer.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Aparine/ ende van sommighen Philantropos en Omphalocarpos. In Latijn Aparine. In Hoochduytsch Klebkraut. In Neerduytsch Cleef cruyt. In Franchois Reble ou grateron.

Natuere

Cleefcruyt es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Tsap van die bladeren ende saet/ van Cleefcruyt es goet ghedroncken tseghen die beet ende steeck van die fenijnnighe ghedierten.

B   Tselve sap in die ooren ghedruypt gheneest die pijne ende weedom der ooren.

C   Dit cruyt ghestooten stelpt dat bloet op die versche wonden gheleyt/ ende met verkens liese vermenght/ verteert ende doet sceyden die croppen en clieren aen den hals daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina