Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 60, bladzijde 572-573  Zie volgende pagina »

Van water Noten.   Cap. lx.

1  

Trapa natans - Waternoot

Tfatsoen

Trapa natans - Waternoot

Tribolos enydros, Tribulus aquaticus, water Noten (Minckysers)

  • 1644 Vlaams: Minckijsers, Noten (Water-)
  • 1616 Latijn: Tribulus aquatilis [581]
  • 1554/1557: Chardon aquatique, Macres, Minckysers, Spitznusz, Stachelnusz, Tribulus aquaticus, Wassernusz, Waternoten, Weihernusz

[572]   Water Noten hebben dunne lange stelen/ uut den gront tot op dopperste van den water wassende/ die beneden ende onder dwater dun sijn met aenhanghende tot sommighe plaetsen cleyne hayrachtighe veeselinghen/ ende boven aen dopperste dick/ daer die bladeren op langhe steelkens aen wassen/ die breet sijn ende rontsomme wat ghescaert. Tusschen ende vast onder die bladeren wassen die Noten/ die vier scerpe herde stekende hoecken oft dorenen hebben/ ende daer in leyt die keerne die wit es/ van smaecke schier een Castanie ghelijck.

Plaetse

Dese Water noten worden hier te lande tot sommighe plaetsen in die vijvers ende staende schoon claeren wateren ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Tribolos enydros. In Latijn Tribulus aquaticus. In Hoochduytsch Wassernusz/ Weihernusz/ Stachelnusz/ Spitz nusz. Hier te lande Water noten/ ende van sommighen Minckysers. In Franchois Macres.

Natuere

Water noten sijn cout/ drooghe ende tsamen treckende van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren van den Water noten sijn goet ghelijck een plaester gheleyt op alle heete vierighe gheswillen ende sweeringhen.

B   Die selve bladeren sijn oock goet ghebruyckt tot die sweeringhen ende verhittinghe van den mont/ vervuylinghen ende argernissen van den tantvleesche/ ende tot die swillinghen van den amandelen en van der keelen.

C   Tsap van Water noten es oock goet in die collyrien ende medecynen tot den ooghen dienende vermenght.

 

 

[573]   D   Die Noten ghepoedert sijn goet met wijn inghenomen den ghenen die bloetpissen/ ende tgraveel hebben.

E   Dese water Noten worden oock somtijts in groote noot/ ende in ghebreke van ander spijse ghegheten/ maer seer luttel voetsel brenghen sy den lichaeme/ ende maken groote verstoptheyt in den buyck/ ende seer herden camerganck.

^Naar het begin van deze pagina