Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 59, bladzijde 570-571  Zie volgende pagina »

Van wilde Distelen.   Cap. lix.

 

Carduus - Distel

1  

Carduus acanthoides - Langstekelige distel

2  

Carduus crispus - Kruldistel

3  

Cirsium arvense - Akkerdistel

Tgheslacht

Der wilder Distelen die aen die weghen ende canten van den velden ende bosschen hier te lande ghemeynlick wassen vindtmen drye gheslachten/ die gheen sonderlinghe naemen en hebben/ ende onder den naem van wilde Distelen begrepen worden.

Tfatsoen

Carduus - Distel

Carduus sylvestris, Carduus asininus, Cardui sylvestres, wilde Distelen (esels Distelen)

 

Carduus acanthoides - Langstekelige distel

Cardui sylvestris primum genus, dierste gheslacht van wilde Distelen

  • 1644 Vlaams: Distel (Tweede Wilde)
  • 1616 Latijn: Carduus silvestris alter [739]
  • 1554/1557: Carduus sylvestris, Chardon sauvage, Distel (wilde), Limonium, Pherusa, Pyracantha, Scolymus

1   Dierste gheslacht van desen Distelen wast ontrent onderhalven voet oft twee voeten hooghe/ ende heeft ronde stelen met vele sijde scueten beset/ daer aen wassen stekende bladeren/ van fatsoene den bladeren van wit wech Distel ghelijck/ maer mindere sonder wolle/ ende bruynder gruen van verwen/ op dopperste van den stelen wassen ronde distel bollekens met scerpen dorenen/ ghelijck egelen al om beset/ ende als die open gaen zoo coemt daer een schoone purpure bloeme voort/ ende daer in wasset tsaet den anderen Distelen ghelijck van fatsoene/ maer minder. Die wortel es cort/ met vele faselinghen.

Carduus crispus - Kruldistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Cardui sylvestris secundum genus, tweede gheslacht van wilde Distelen

  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Wilde)
  • 1616 Latijn: Carduus silvestris primus [739]
  • 1554/1557: Carduus sylvestris, Chardon sauvage, Distel (wilde), Limonium, Pherusa, Pyracantha, Scolymus -

 

[571]   2   Tweede gheslacht wast drije oft vier voeten hooch/ ende heeft ronde cale stelen met aenwassende luttel sijde scueten. Die bladeren sijn den bladeren van den voorghescreven ghelijck/ al om met scerpe stekende dorenen beset/ maer minder ende niet zoo breet. Die bollekens sijn cleyn lanckachtich niet seer scerp oft stekende/ die open gaende purpure bloeme voortbringhen. Die wortel es swert ende eenen voet lanck.

Cirsium arvense - Akkerdistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Cardui sylvestris tertium genus, tderde gheslacht van wilde Distelen

  • 1644 Vlaams: Distel (Derde Wilde)
  • 1616 Latijn: Carduus silvestris tertius [740]
  • 1554/1557: Cardui sylvestris tertium genus, Carduus asininus, Chardon d'asne, Chardon sauvage, Distelen (Esels-), Distelen (Tderde gheslacht van wilden)

3   Dat derde gheslacht van wilden Distelen wast oock drije oft vier voeten hooch/ ende heeft eenen rechten steel/ gheen sonderlinghe sijde scueten draghende/ maer met vele seer scerpe stekende dorenkens beset. Die bladeren sijn den tweesten ghelijck/ maer smalder ende meer stekende. Die bollekens van dese sijn minder dan van den tweeden. Die bloemen sijn purpure. Tsaet es wit ende seer cleyn. Die wortel van desen/ es anders niet dan vele faselinghen.

Plaetse

Dese Distelen groeyen hier te lande al om by den weghen/ ende aen die canten van den velden. Tweede ende dat derde worden oock veel in die beempden ghevonden.

Tijt

Dese Distelen bloeyen in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dese Distelen worden in Latijn gheheeten Cardui sylvestris. In Duytsch wilde Distelen. Dat tweede gheslacht wordt van sommighen ghenaemt Carduus asininus. In Duytsch Esels Distelen.

Natuere ende cracht

Natuere cracht ende werckinghe van desen Distelen es onbekent/ om dat sy in die medecynen gheen ghebruyck en hebben.

 

^Naar het begin van deze pagina