Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 57, bladzijde 568-569  Zie volgende pagina »

Van wilden Carthamus.   Cap. lvii.

1  

Carthamus lanatus - Wollige saffloer

Tfatsoen

Carthamus lanatus - Wollige saffloer

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Atractilis, Cnicos agria, Cnecus sylvestris, Fusus agrestis, Colus rustica, Amyron, Aspidion, Aphedron, Praesepium, Carthamus sylvestris, wilde Carthamus

  • 1644 Vlaams: Carthamus (Wilden)
  • 1616 Latijn: Atractylis recticaulis [736]
  • 1554/1557: Amyron, Amyrum, Aphedron, Aspidion, Atractilis, Carthamus sylvestris, Carthamus (wilde), Cnecus sylvestris, Colus rustica, Fusus agrestis, Praesepium, Quenoille rustique, Saffran bastard sauvage

Dese Distel es den Carthamus/ dat es den wilden Sofferaen niet seer onghelijck. Die bladeren sijn rouw ende stekende. Die bollekens sijn met vele stekende smalle voor scerpe bladerkens rontsomme beset/ ende daer uut comen hayrachtighe bloemen ghelijck aen den Carthamus/ van verwen bleeck geel/ ende veel bleecker dan die bloemen van Carthamus. Ende als die bloeme vergaen es zoo vindtmen oock in dat bolleken saet/ dat den anderen Carthamus sade ghelijck es/ maer bruynder.

Plaetse

Dese Distel en wast hier te lande van selfs niet/ maer wordt in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

Tijt

Dese Distel bloeyet spade in Oostmaent oft Herfstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Atractilis ende Cnicos agria. In Latijn Atractilis, Sylvestris Cnecus, Fusus agrastis, Colus rustica/ van sommighen oock Amyron, Aspidion, Aphedron ende Praesepium/ nu ter tijt Sylvestris Carthamus/ dat es in Duytsch wilden Carthamus. In die Apoteke eest onbekent.

 

 

Natuere

[569]   Wilden Carthamus es drooch van natueren ende wat verdelende.

Cracht ende werckinghe

A   Die soppen/ bladeren/ ende saet van deser Distel met peper ende wijn wel vermenght sijn goet ghestreken op die beten van den scorpioenen.

B   Men seyt oock/ als Dioscorides scrift/ dat die van den scorpioenen ghesteken sijn gheen pijne en ghevoelen alzoo langhe als sy dese cruyden in huer hant houden/ ende als sy dat uut huer hant laten gaen dat dan die pijne wedercoemt.

^Naar het begin van deze pagina