Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 56, bladzijde 567-568  Zie volgende pagina »

Van drye Distel.   Cap. lvi.

1  

Carlina vulgaris - Driedistel

Tfatsoen

Carlina vulgaris - Driedistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Carlina sylvestris, dryedistel (drye Distel)

  • 1644 Vlaams: Carline (Wilde), Distel (Eerste oft Groote Drije-)
  • 1616 Latijn: Carlina silvestris [728]
  • 1554/1557: Carlina sylvestris, Carline sauvage, Dreydistel, Dryedistel, Frauwen distel, Seuwdistel

[567]   Dese Distel heeft langhachtighe smalle bladeren over beyde seyden/ diep ghesneden ende met stekende dorenen beset/ den bladeren van Carlina seer ghelijck/ tusschen die welcke eenen rechten ronden dunnen steel wast/ ontrent eenen voet hoogh met ghelijcken bladeren becleet/ daer op aen dopperste drye vier oft meer ronde bollekens wassen/ rontsomme met stekende dorenen ghelijck die Castanie snoesteren beset/ ende dese bollekens gaen in dmiddel breet open/ rontsomme cleyne bleeckgeele bladerkens draghende/ ende dat es die bloeme. In somma dese bollekens met hueren dorenkens/ bloemen/ ende saet sijn van fatsoene den bollekens ende bloemen van Carlina seer ghelijck/ alleen veel minder ende bleecker naer tgeel treckende van verwen. Die wortel es dun/ van smaecke heet in den mont.

Plaetse

Dese Distel wordt hier te lande op ongheboude plaetsen ende by den weghen ghevonden.

Tijt

Dese Distel bloeyet in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dese Distel wordt gheheeten in Hoochduytsch Dreidistel/ Frauwen distel und Seuw distel/ ende daer naer in Neerduytsch Dryedistel. Ende schijnt wel te wesene een maniere ende gheslacht van Carlina/ ende daer om hebben wy die selve Carlina sylvestris ghenaemt.

 

 

Natuere

[568]   Dese Distel es werm van natueren. Maer wat cracht ende sonderlinghe werck zy heeft es noch ter tijt onbekent.

^Naar het begin van deze pagina