Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 54, bladzijde 564-565  Zie volgende pagina »

Van Duytschen Beerenclauw.   Cap. liiii.

1  

Heracleum sphondilium - Gewone berenklauw

Tfatsoen

Heracleum sphondilium - Gewone berenklauw

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Branca ursina, Pseudacanthus, Acanthus Germanica, Duytsche Beerenclauw

  • 1644 Vlaams: Beerenklauwe (Eerste oft Duytsche)
  • 1616 Latijn: Spondylium
  • 1554/1557: Acanthus Germanica, Beerenclauw, Beerenclauw (Duytschen), Bernclaw (Teutsch), Berntaisz, Branca ursina, Branca ursina Germanica, Branche ursine bastarde, Pseudacanthus, Spondylium

[564]   Duytschen Beerenclauw heeft groote bruyne rouwachtighe bladeren die seer ghecloven sijn ende in vijf oft sesse bladeren verdeylt. Die steel es lanck ront van binnen hol/ met leden ondersceyden/ somtijts eenen vingher dick. Op dopperste van den stelen wassen die bloemen in croonen die wit sijn/ naer die welcke het saet groeyet dat breet ende plat es. Die wortel es wit ende lanck.

Plaetse

Desen Beerenclauw wast aen die canten van den velden/ in sommighe grasachtighe leghe plaetsen/ ende in die beempden.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent/ ende te wyle zoo leveret oock sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt hier te lande en in Duytschlant gheheeten Branca ursina/ van den gheleerden nu ter tijt worddet ghenaemt Pseudacanthus oft Acanthus Germanica. In Hoochduytsch Teutsch Bernclauw/ oder Berntaisz. In Neerduytsch Duytschen Beerenclauw. In Franchois Branche ursine faulse.

Natuere

Duytschen Beerenclauw es merckelijck werm van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Duytschen Beerenclauw verteert ende doet scheyden die coude gheswillen ghestooten

 

 

[565]   ende daer op gheleyt.

B   Die van Polen ende van Lituanien sieden desen Beerenclauw in water daer toe heefdeech of iet anders dijsghelijck doende/ ende drincken dat in plaetsen van bier oft van anderen ghemeynen dranck.

^Naar het begin van deze pagina