Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 51, bladzijde 560-561  Zie volgende pagina »

Van Roomsche distel.   Cap. li.

1  

Echinops sphaerocephalus - Beklierde kogeldistel

 

Tfatsoen

Echinops sphaerocephalus - Beklierde kogeldistel

Spina peregrina, Roomsche Distel (vremde Distel)

  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Vremde oft Roomsche)
  • 1616 Latijn: Carduus sphaerocephalus [722]
  • 1554/1557: Chardon estranger, Chardon Romain, Distel (Romisch), Distel (Roomsche of vremde), Distel (Welsch), Spina peregrina

[561]   Dese Distel heeft oock groote breede bladeren/ die op dopperste sijde bruyn gruen sijn/ ende aen die onderste aschverwich ende wollachtich/ ende rontsomme diep ghesneden ende op die eindekens met seer cleynen stekende puntkens beset. Die steel es ront/ vinghers dick/ bruynachtich/ ontrent vier oft vijf voeten hooch/ ende daer op wassen schoone ronde rouwe bollen die rontsomme draghen veel cleyne witachtighe bloemkens met blauw vermenght. Die wortel es van buyten bruyn.

Plaetse

Dese Distel es hier te lande vremt/ ende en wordt niet dan in cruytliefhebbers hoven ghevonden.

Tijt

Dese Distel bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent een iaer naer dat sy ghesaeyet gheweest es.

Naem

Dese Distel wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Spina peregrina. In Hoochduytsch Welsch distel/ oft Romischer distel. Hier te lande Roomsche distel ende Vremde distel. In Franchois Chardonnet ou Cardonette. Ende wat naem dat sy hier voortijts by den ouders ghehadt heeft/ en es noch ter tijt niet bekent. Ten sy dat sy es Chameleon niger/ als sommighe meynen/ dat nochtans der waerheyt luttel ghelijck schijnt.

Natuere

Dit vremt gheslacht van Distelen es werm ende drooghe van natueren/ dat aen sijnen stercken rueck/ diemen daer aen ghevoelt alstment ontween wrijft/ ende sijnen smaeck goet te mercken es.

Cracht ende werckinghe

Dese Distel en heeft gheen sonderlinghe ghebruyck dat ons bekent es/ anders dan dat sommighe scrijven datmen die bollekens van deser Distel in Italien in vleeschsop siedt/ ende ghelijck die bollekens van Artichauts eedt.

 

^Naar het begin van deze pagina