Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 50, bladzijde 559-560  Zie volgende pagina »

Van Onser vrouwen distel.   Cap. l.

1  
Silybum marianum - Mariadistel

Tfatsoen

Silybum marianum - Mariadistel

Foto Martin Stevens

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Acantha leuce, Spina alba, Agriocinara, Donacitis, Erysisceptrum, Spina regia, Carduus raptarius, Bedeguar (Carduus Mariae), Onser vrouwen distel

  • 1644 Vlaams: Distel (Onser Vrouwen)
  • 1616 Latijn: Carduus leucographus [722]
  • 1554/1557: Agriocinara, Bedeguar, Carduus Mariae, Carduus Ramptarius, Chardon nostre Dame, Donacitis, Erysisceptrum, Frauwendistel, Mariendistel, Onser Vrouwen distel, Spina alba, Spina regia

Onser vrouwen distel heeft groote breede witgruene bladeren die met vele witte plecken bespraeyet sijn/ ende rontsomme met scerpe stekende dorenkens beset. Die stelen sijn lanck ende vinghers dick op dopperste van den welcken wassen ronde bollekens/ met scerpen dorenen beset/ daer uut voortcomen schoone purpure bloemen/ naer die welcke in die selve bollekens saet wast/ tusschen wollachtich hayrken besloten/ dat den sade van wilden Chartamus niet seer onghelijck en es/ maer minder/ ronder/ ende bruynder. Die wortel es lanck dick ende wit.

 

Plaetse

[560]   Onser vrouwen distel groeyet hier te lande van selfs/ schier in alle moeshoven/ ende wordt oock somtijts op rouwe ende ongheboude plaetsen ghevonden.

Tijt

Dese Distel bloeyet in Braeckmaent ende in Hoymaent op tselve iaer dat zy wel uutghecomen es/ ende als sy huer saet ghelevert heeft zoo vergaet zy.

Naem

Dese Distel wordt gheheeten in Griecx Acantha leuce. In Latijn Spina alba/ van sommighen oock Agriocinara Donacitis Erysisceptrum/ Spina regia en Cardus Ramptarius. Van den Arabeuschen meesters Bedeguar. In Hoochduytsch Marien distel/ ende Frauwendistel. Hier te lande Onser vrouwen distel. In Franchois Chardon nostre dame. In die Apoteke Carduus Mariae.

Natuere

Die wortel van Onser vrouwen distel es drooch ende tsamen treckende. Dat saet es werm ende subtijl van substantien.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Onser vrouwen distel es goet den ghenen die bloet spouwen/ die weeck van maghen sijn/ ende die dun in den buyck ende te licht van camerganck sijn/ alsmense met wijn drinckt.

B   Die selve wortel in der selver manieren ghebruyckt/ doet oock water maken/ ende die urine lossen ende rijsen.

C   Item dese wortel verdrijft die coude morwe gheswillen als sy daer op ghestreken wordt.

D   Wijn daer dese wortel in ghesoden es versuet den tantsweer.

E   Tsaet es goet inghenomen den ionghen kinderen die in eenich ledt den cramp hebben/ item den ghenen die van slanghen oft ander fenijnnich ghedierte ghebeten sijn.

 

^Naar het begin van deze pagina