Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 47, bladzijde 555-556  Zie volgende pagina »

Van sterre Distel.   Cap. xlvii.

1  

Centaurea calcitrapa - Kalketrip

Tfatsoen

Centaurea calcitrapa - Kalketrip

Carduus stellatus, sterre Distel

  • 1644 Vlaams: Distel (Sterre-)
  • 1616 Latijn: Carduus stellatus [733]
  • 1554/1557: Calcitrapa, Carduus stellatus, Chardon estoillé, Chaussetrape, Radendistel, Stellaria, Sterre distel, Wallen distel

[555]   Sterre distel heeft saechte hayrachtighe seer ghesneden bladeren/ sijn stelen wassen ontrent onderhalven voet hooghe/ ende worpen seer vele sijde scueten ende tacken uut/ daer op wassen cleyne hoofdekens oft bollekens ghelijck aen andere distelen/ maer veel minder/ die rontsomme beset sijn met scerpe stercke Distelen/ ghelijck een sterre met hueren stralen rontsomme dat bolleken wassende/ die ierst gruen oft bruyn root sijn/ ende naermaels bleeckoft wit worden/ als dese bollekens open gaen/ zoo brenghen sy purpure bloemkens voort/ ende daernaer wast in die selve cleyn rondachtich plat saet. Die wortel es lanck van buyten bruyn.

Plaetse

Dese Distel wast op rouwe ongheboudeplaetsen/ ende by den weghen/ ende wordt ontrent die vermaerde Coopstadt van Antwerpen by die Scelde/ ende oock ontrent die nieuwe mueren van der stadt veel ghevonden.

Tijt

Dese Distel bloeyet van in Braeckmaent tot in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Carduus stellatus. In Hoochduytsch Wallen dystel/ ende oock Raden distel. Hier te lande Sterre distel. Ende dat dese Distel gheen Eryngium en es/ blijckt ghenoech uut dat in tvoorgaende capittel ghescreven es.

 

 

Natuere

[556]   Dese Distele es oock werm van natueren/ als den smaeck van der wortele claerlijck te kennen gheeft.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Sterredistel ghepoedert ende met wijn inghenomen/ doet water maken ende dat graveel lossen ende rijsen/ ende wordt seer goet tseghen die droppelpisse geacht.

^Naar het begin van deze pagina