Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 44, bladzijde 550-551  Zie volgende pagina »

Van Lischdodden.   Cap. xliiii.

1  

Typha latifolia - Grote lisdodde

 

Tfatsoen

Typha latifolia - Grote lisdodde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Typhe, Typha, Typha palustris, Typha aquatica, Cestum morionis,   Lischdodden (Lisch dodden, Donsen)

  • 1644 Vlaams: Donsen, Lischdodden
  • 1616 Latijn: Typha palustris [604]
  • 1554/1557: Cestum morionis, Donsen, Lieszknospen, Lischdodden, Narrenkolben, Masses, Marteau, Typha, Typha aquatica, Typha aquatique, Typha palustris

[551]   Dit cruyt heeft langhe smalle scerpe bladeren/ den bladeren van Riet seer ghelijck. Tusschen die bladeren wast eenen effenen calen steel/ sonder leden oft knoopen/ van binnen niet hol/ ende daer op wast een grauwe saechte dicke effene are oft dodde/ niet anders schijnende te wesene dan veel grauw wollachtighe hayrkens vast in een ghedronghen. Die ten laesten als die are rijp es met den winde wech stuyven/ die zoo saecht sijn datmen in sommighe landen daer mede die cussenen ende bedden vult/ als Leonhart Fuchs scrijft.

Plaetse

Dese Lischdodden wassen hier te lande in ondiepe staende wateren/ ende aen die canten van den grooten rievieren/ ende ghemeynlick tusschen dat Riet.

Tijt

Lisch dodden worden in Hoymaent ende in Ooghstmaent ghevonden.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Typhe. In Latijn Typha/ ende nu ter tijt Typha palustris/ tot ondersceet van dat ander Typha cerealis ghenaempt/ dat een gheslacht van Coren es/ daer af in tvierde capittel van desen boeck ende dit Cruijdeboeck deel ghescreven es/ van sommighen wordt dit cruyt oock ghenaempt Typha aquatica ende Cestum morionis. In Hoochduytsch Narrenkolben ende Lieszknospen. In Neerduytsch Lisch dodden ende/ Donsen. In Franchois Rouseau et Masses.

Natuere

Dit cruyt es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die saechte wollachtighe hayrkens van den Lischdodde/ met verckens liese vermenght ghenesen die verbrantheyt daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina