Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 41, bladzijde 546-547  Zie volgende pagina »

Van Gras van Parnaso.   Cap. xli.

1  

Parnassia palustris - Parnassia

 

Tfatsoen

Parnassia palustris - Parnassia

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

Agrostis Parnassia, Gramen Parnasi, Gramen Parnasium, Gras van Parnaso (Gras van Parnasus)

  • 1644 Vlaams: Gras van Parnaso
  • 1616 Latijn: Gramen Parnasium [564]
  • 1554/1557: Gramen Parnasi, Gramen Parnasium, Gramen de Parnasus, Gras van Parnasus

[547]   Dit cruyt wordt van den ouders oock voor een gheslacht van Gras ghehouden/ al eest dat cleyne ghelijckenisse van bladeren met den anderen heeft. Dit Gras heeft cleyne rondachtighe bladerkens/ den bladeren van Veyl oft van Hasenwortele van fatsoene niet seer onghelijck/ maer veel minder ende witgruender van verwen. Tusschen dese bladerkens comen twee oft drije dunnen steelkens voort/ ontrent eenen voet hooghe/ ende beneden wat roodachtich/ daer op wassen schoone witte bloemkens/ ende als die vergaen zoo volghen daer ronde bollekens ende daer in leyt dat saet dat roodachtich es. Die wortel es dickachtich met aenhanghende faselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast als Dioscorides scrijft ontrent den berch Parnasus/ daer naer dattet sijnen nam heeft. Het wordt oock in Brabant ghevonden in natte vochtighe beempden/ ontrent Pierck/ Eelewijt ende andere plaetsen.

Tijt

Dit Gras bloeyet hier te lande in Hoymaent/ ende corts daer naer zoo leveret sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Agrostis Parnasia. In Latijn Gramen Parnasium ende daer naer in Duytsch Gras van Parnasus.

Natuere

Tsaet van desen Grasse es drooch van natueren ende subtijl van substantien.

Cracht ende werckinghe

A   Dat gras van Parnaso ghesoden ende ghedroncken/ verdroocht ende sterckt die weecke ende wacke maghe/ ende die vochtighe dermen/ ende maeckt den camerganck drooghe/ ende stelpt dat braken.

B   Tselve Gras in wijn oft water ghesoden doet water maken/ ende sonderlinghe dat saet daer af/ dat niet alleen water doet maken/ maer oock den steen breeckt ende rijsen doet alst inghenomen wordt.

C   Die bladeren gruen ghestooten/ ende op die versche wonden gheleyt/ stelpen dat bloeyen/ ende heylen die wonden.

D   Van den sape van dese cruyde wordt een seer goet collyrium voor die ooghen ghemaeckt alsmen alzoo veel wijn neempt als saps/ ende half zoveel myrrha/