Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 40, bladzijde 545-546  Zie volgende pagina »

Van Ooghentroost gras.   Cap. xl.

1  

Stellaria graminea - Grasmuur

Stellaria holostea - Grote muur

 

Tfatsoen

Stellaria graminea - Grasmuur

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids 

 

 

  • Agrostis, Gramen, Ooghentroost gras
of

Stellaria holostea - Grote muur

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

  • 1644 Vlaams: Gras (Ooghentroost-)
  • 1616 Latijn: Gramen leucanthemum [563]
  • 1554/1557: Augentroost gras, Crataeogonum, Crataeogonum forte, Crataeonum, Crataeus, Ooghentroostgras

[546]   Ooghentroost gras es een gheslacht van Gras/ ende schier dat alder schoonste onder alle die gheslachten van Grassen/ die seer veelderhande sijn. Die wy in dit teghenwoordich boeck niet en hebben willen bescrijven/ om dat zy in der medecynen gheen ghebruyck en hebben/ ons ghenoech dunckende te sijne/ dat wy een oft twee gheslachten bescrijven die in der medecynen oorboorlick sijn/ van den welcken dat Ooghentroost gras een es/ dat wy nu voor handen hebben. Ende dit Gras heeft ronde teere gheknoopte steelkens lancx der eerden cruypende/ daer aen wassen uut een ledt altijt twee bladerkens tseghen malcanderen staende/ die hert/ breedachtich ende voor scerp sijn. Die bloemkens sijn wit in vijf bladerkens ghesneden. Als die afvallen zoo wassen daer ronde knoopkens eenen Vlas bolleken niet seer onghelijck/ daer in dat het saet leyt/ dat seer cleyn es. Die wortelkens sijn dun gheknoopt/ cruypende/ ende van smaecke suet.

Plaetse

Ooghentroost gras groeyet hier te lande aen die canten van den velden/ ende onder die haghen ende hegghen.

Tijt

In Aprill ende in Meye zoo worddet met sijnen bloemen ghevonden.

Naem

Gras wordt gheheeten in Griecx Agrostis. In Latijn Gramen. Dit gheslacht van Gras wordt in Hoochduytsch ghenaemt Augentroostgrasz/ ende daer naer in onse tale Ooghentroost gras.

Natuere

Alle Gras es cout ende drooghe van natueren/ ende sonderlinghe dat hier teghenwoordich bescreven es.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van dit gras in wijn ghesoden ende ghedroncken/ versuet die pijne ende weedom in den buyck/ doet water maken/ ende dat graveel rijsen/ ende es seer goet tseghen die droppelpisse in deser manieren ghebruyckt.

B   Die wortel van desen Gras met den bladeren groen ghestooten/ heylt oock die versche wonden/ ende stelpt dat bloeyen daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina