Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 37, bladzijde 542-543  Zie volgende pagina »

Van groote Claveren.   Cap. xxxvii.

1  

Bituminaria bituminosa - Pekklaver

Tfatsoen

Bituminaria bituminosa - Pekklaver

Trifolium, Triphyllon, Oxytriphyllon, Menianthes, Asphalcion, Cnicium (Trifolium bituminosum), groote Claveren

  • 1644 Vlaams: Claveren (Groote), Klaveren (Sterckrieckende)
  • 1616 Latijn: Trifolium bituminosum [566]
  • 1554/1557: Claveren (groote), Trefle bitumineus, Trefle puant, Trefle (vray), Trifolium, Trifolium bituminosum, Trifolium foetidum, Trifolium odoratum

Onder alle Claveren cruyden/ zoo es dit Clavercruyt dat aldermeeste van bladeren dat wy noch ter tijt ghesien hebben. Dit heeft groote ronde stelen/ onderhalven voet oft twee voeten hooch wassende met vele sijde tacken/ daer aen wassen op een steelken altijt drije bladeren tsamen die doncker gruen van verwen ende veel grooter sijn dan die ghemeyne Claverbladeren. Die bloemen comen ter sijden die stelen op langachtighe steelkens voort/ ende wassen veel tsame in een ghedrongen schier ghelijck die bloemen van Scabiose/ ende sijn van verwen blauw. Tsaet es breet ende hayrachtich. Die wortel es lanck ende dun.

Plaetse

Dese Claveren worden hier te lande oock van die cruytliefhebbers in die hoven ghesaeyet.

Tijt

Dese Claveren bloeyen hier te lande in Ooghstmaent.

Naem

Dit gheslacht van Claveren heet in Griecx Triphyllon. In Latijn Trifolium. Van

 

[543]   sommighen Oxytriphyllon oft Menyanthes oft Asphalcion oft Cnicium/ nu ter tijt hier te lande in sommighe Apoteken Trifolium bituminosum. In Duytsch groote Claveren.

Natuere

Dese Claveren sijn werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren met den bloemen oft saet van desen Claveren met water ghedroncken versueten die pijne ende weedom van der sijden/ ende sijn goet den ghenen die de droppelpisse hebben/ die met die vallende sieckte besmet sijn/ den watersuchtighen/ ende den vrouwen die van der moeder sieck sijn/ want in dyer manieren ghebruyckt/ zoo doen zy water maken/ ende verwecken die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen.

B   Die selve Claveren met syrope van azijn inghenomen sijn goet den ghenen die van eenighe fenijnnighen ghedierten ghebeten sijn. Tot den selven es oock seer goet dat water daer dese Claveren met bladeren ende wortelen in gesoden sijn/ alsmense op die beten ende steken van den fenijnnighen ghedierten daer mede wasschet.

C   Voort zoo sijn oock dese bladeren ofte wortelen goet vermenght in die Teriakel/ Methridaet ende dyerghelijcke medecijnen/ diemen tseghen die beten van den fenijnnighen ghedierten/ ende tseghen vergiftheyt ingheeft.

D   Men seyt oock dat drije bladeren van desen Claveren goet sijn tseghen die derdedaechse cortse/ ende vier bladeren tseghen die vierdedaechse/ alsmense met wijn voor dat aencomen van der cortsen inneempt.

 

^Naar het begin van deze pagina