Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 35, bladzijde 539-541  Zie volgende pagina »

Van Mellilote.   Cap. xxxv.

 

Melilotus - Honingklaver

1  

Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver

2  

Melilotus altissimus - Goudgele honingklaver

 

Tgheslacht

Men vindt nu ter tijt tweederhande Mellilote/ een die voor doprechte ghehouwen ende Roomsche Mellilote ghenaempt wordt. Ende een die hier te lande ghemeynlick wast diemen Duytsche oft ghemyne Mellilote nuempt.

Tfatsoen

Melilotus - Honingklaver

Melilotos, Melilotus, Sertula campana

 

Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Melilotus Italica, Roomsche Mellilote

  • 1644 Vlaams: Melilote (Roomsche)
  • 1616 Latijn: (Melilotus Romana)
  • 1554/1557: Melilot d'Italie, Melilot (vray), Melilotus, Melilotus Italica, Mellilote (Italiaensche), Mellilote (Roomsche), Sertula Campana

[540]   1   Die Roomsche Mellilote heeft ronde steelkens/ ende daer aen wassen bladeren die rontsomme ghekerft sijn den bladeren van Fenigrieck niet seer onghelijck/ altijt drije by een ghelijck aen die Claveren. Die bloemen sijn geel ende cleyn/ ende wassen veel by een/ ende als die vergaen zoo comen daer veel cleyne cromme hauwkens voort/ daer in dat het saet leyt. Die wortel es teer ende vol veeselinghen.

Melilotus altissimus - Goudgele honingklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Melilotus Germanica, Saxifraga lutea (Melilotus), ghemeyne Mellilote (Duytsche Mellilote, geele Steenbreeck)

  • 1644 Vlaams: Claveren (Welrieckende) met geele bloemen, Melilote (Geele oft Ghemeyne)
  • 1616 Latijn: Trifolium odoratum sive Melilotus lutea [567]
  • 1554/1557: Melilot vulgaire, Melilotus, Melilotus Germanica, Mellilote (Duytsche), Mellilote (ghemeyne), Saxifraga lutea, Saxifrage iaulne, Steinklee (grosse)

Overzicht Melilotus altissimus op deze site

Alle foto's van Melilotus altissimus op internet

Melilotus altissimus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Melilotus altissimus in Plantago PlantIndex

2   Die ghemeyne Mellilote heeft ronde stelen/ ontrent twee oft drije voeten hooch wassende/ met vele aenwassende sijde tacxkens. Zijn bladeren wassen altijt drije by een/ ghelijck aen die Claveren/ ende sijn rontsomme ghekerft ghelijck die bladeren van Fenigrieck/ oft van die Roomsche Mellilote. Die bloemen sijn geel/ ende wassen veel by een aen corte dunne steelkens ghelijck arekens/ ende als die vergaen/ zoo comen daer voort seer cleyne hauwkens/ daer in dat het saet leyt. Die wortel es lanck. Dit heel cruyt met sijnen bloemen/ es van eenen seer goeden rueck sonderlinghe alst drooghe es.

B   Van desen gheslachte wordt een ghevonden dat witte bloemen heeft/ anders den voorghescreven in alle manieren ghelijck.

Plaetse

1   Die Roomsche Mellilote wast overvloedich in Italien ende sonderlinge in een landt van Italien Campania ghenaempt by die stadt Nola. Hier te lande wordt zy in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

2   Die ghemeyne Mellilote wast hier te lande aen die canten van den velden ende beempden ontrent die grachten ende waterloopen.

Tijt

Beyde dese gehslachten van Melliloten bloeyen in Hoymaent ende in Oostmaent/ ende te wyle zoo leveren sy oock huer hauwkens ende saet.

Naem

Mellilote wordt ghenaemt in Griecx Melilotos. In Latijn Melilotus ende Sertula campana.

1   Dat ierste gheslacht van desen cruyden wordt voor Mellilote te Roomen ende in Italien ghebruyckt/ ende daer om worddet ghenaempt Melilotus Italica/ ende in Duytsch Italiaensche oft Roomsche Mellilote.

2   Dat ander gheslacht wordt hier te lande en in Duytschlant in die Apoteken Melilotus gheheeten/ ende daer voor ghebruyckt/ ende daer om worddet oock ghenaempt in Latijn Melilotus Germanica. In Duytsch ghemeyne oft Duytsche Mellilote. Ende dese Mellilote wordt oock van sommighen gheheeten Saxifraga lutea/ dat es geele Steenbreeck/ ende van den Hoochduytschen in huer tale Grosse Steenklee.

Natuere

Mellilote es werm van natueren/ ende es eens deels tsamen treckende/ ende eens deels verteerende/ sceydende ende rijp makende.

Cracht ende werckinghe

A   Mellilote in sueten wijn ghesoden/ alleen oft somtijts met doderen van ghebraden eyeren oft met meel van Fenigrieck oft van Lijnsaet/ oft met sijn bloeme/ oft met Cicoreye vermenght/ versuet ende vermorwet alderhande heete gheswillen/ ende sonderlinge van den ooghen/ moedere/ fondament/ ende van der manlickheyt/ daer op gheleyt.

B   Mellilote met Galnoten oft crijt/ ende goeden wijn vermenght/ gheneest die draghende quade crauwagien van den hoofde/ daer op ghestreken.

C   Mellilote gruen ghestooten oft met wijn ghesoden ende op die mage gheleyt versuet die pijne ende weedom der selver/ ende doet die apostumatien sceyden die in die maghe groeyen.

D   Tsap van Mellilote in die ooren ghedaen/ versuet die pijne der selver/ ende met olie van Roosen ende azijn vermenght/ doetet oock die pijne van thooft vergaen alst daer mede bestreken wordt.

E   Die ghemeyne ende Duytsche Mellilote wordt in alle saken gemeynlick ghebruyckt ende goet ghevonden daer die andere goet toe es/ ende wordt meest gheorboort tot versuetenisse van pijnen ende weedom ghelijck die Camille bloemen.

 

 

[541]   F   Die selve Mellilote in wijn ghesoden ende ghedroncken doet water maken ende doet dat graveel rijsen/ versuet die pijne van den nieren/ van die blase/ ende van den buyck. Ende doet die fluymen die op die borste ligghen ruymen ende rijp worden.

G   Tsap van dese Mellilote in die ooghen ghedaen maeckt claer ghesicht/ ende verteert/ neempt af/ ende doet sceyden die scellen ende vlecken van den ooghen.

^Naar het begin van deze pagina