Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 34, bladzijde 537-539  Zie volgende pagina »

Van Steenclaveren oft wilden Claveren.   Cap. xxxiiii.

1  

Lotus corniculatus - Gewone rolklaver

2  

Medicago lupulina - Hopklaver

 

Tgheslacht

Der Steenclaveren oft wilden Claveren die geele bloemen hebben vindt men hier te lande ghemeynlick al om twee gheslachten/ een met langhe hauwkens/ ende een sonder hauwkens.

Tfatsoen

Lotus corniculatus - Gewone rolklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Lotus sylvestris, steen Claveren (geel steen Claveren, wilde Claveren, vogels Vitsen)

  • 1644 Vlaams: Claveren (Eerste Ghehorende), Claveren (Steen-), Vitsen (Vogels-)
  • 1616 Latijn: Trifolium corniculatum primum [573] Latijn:
  • 1554/1557: Claveren (wilde), Edelsteenklee, Klee (wilden), Lotus sylvestris, Melilotus Germanica, Melilotus sylvestris, Steenclaveren, Steenclaveren (geel), Steenklee, Trefle sauvage iaulne, Unser frauwen Schuchlin, Vogels vitsen, Vogels Wicken

[538]   1   Dat ierste gheslacht van Steenclaveren es een neer wassende cruyt lancx der eerden cruypende. Die bladeren sijn den ghemeynen Claverbladeren wat ghelijck/ schier aschverwich gruen van verwen. Die bloemen sijn schoon geel ghefatsoeneert gelijck die bloemen van Erwten maer mindere. Ende als die vergaen zoo comen daer ronde hauwkens voort drye oft vier by een daer in rontdachtich saet wast. Die wortel es lanck ende roodachtich.

Medicago lupulina - Hopklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Lotus sylvestris minor, cleyn steen Claveren (cleyn geele Claveren)

  • 1644 Vlaams: Claveren (Kleyne Steen- oft Veldt-)
  • 1616 Latijn: Trifolium agrarium [576]
  • 1554/1557: Claveren (cleyn geele), Klee (geel), Lotus sylvestris minor, Steenclaveren (cleyn), Steenklee (kleiner), Trefle sauvage iaulne (petit), Wisenklee (geel)

Overzicht Medicago lupulina op deze site

Alle foto's van Medicago lupulina op internet

Medicago lupulina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Medicago lupulina in Plantago PlantIndex

2   Dat ander gheslacht dat cleyn Steenclaveren ghenaemt wordt/ heeft ronde dunnen steelkens/ ende daer aen wassende bladerkens den Claverbladeren ghelijck. Die bloemen sijn geel ende wassen veel by een aen een ront bolleken/ ende vergaen in swerte cromme sadekens in swerte vellekens besloten/ die rontsomme die bollekens wassen al oft zy daer omme ghedraeyet waeren.

Plaetse

Beyde dese gheslachten van Steenclaveren wassen hier te lande op drooghe plaetsen/ ende aen die canten van den corenvelden/ ende by die weghen.

Tijt

Dese Claveren bloeyen van in Braeckmaent schier alle den zoomer duer/ ende leveren te wyle huer saet.

Naem

Dese Claveren worden nu ter tijt ghenaempt Loti sylvestris/ maer en sijn dat Lotus sylvestris niet daer Dioscorides af scrijft dat seer hooghe wast ende saet ghelijck Fenigrieck draeght.

 

 

[539]   1   Dat ierste gheslacht wordt ghenaempt in Hoochduytsch Wilden klee/ Steenklee/ Edeler steenklee/ Vogels wicken/ Onder frauwen schuchlin. Hier te lande Steenclaveren ende geel Steenclaveren/ wilde Claveren/ ende van sommighen oock Vogels vitsen. Ende wordt van sommighen ghehouwen voor een gheslacht van Melilotus. Ende daerom oock gheheeten in Latijn Melilotus sylvestris oft Melilotus Germanica.

2   Dat ander gheslacht wordt ghenaemt in Hoochduytsch geel Klee/ Kleiver/ Steenklee/ ende geel wisen klee. In Neerduytsch cleyn Steenclaveren/ ende cleyn geele Claveren. Ende dit schijnt wel te wesene een gheslacht van Medica/ daer af wy hier naer scrijven selen.

Natuere ende cracht

A   Dese cruyden sijn cout ende drooghe van natueren/ ende tsamen treckende/ ende sonderlinghe dat ierste gheslacht/ ende daer om zoo machmense van buyten ende van binnen tslichaems ghebruycken tot alle sieckten ende ghebreken die vercoelens ende verdrooghens behoeven.

^Naar het begin van deze pagina