Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 33, bladzijde 536-537  Zie volgende pagina »

Van Seven ghetijden cruyt.   Cap. xxxiii.

1  

Trigonella caerulea - Zevengetijdenklaver

 

Tfatsoen

Trigonella caerulea - Zevengetijden-klaver

Trifolium odoratum, Lotus sativa, Lotus urbana, Trifolium, Lotos hemeros, Tripodion, Tribloion, Seven ghetijden cruyt (Sevenghetijde cruyt)

  • 1644 Vlaams: Sevenghetijdencruydt
  • 1616 Latijn: Trifolium odoratum alterum sive Lotus sativa [571]
  • 1554/1557: Lotus sativa, Lotus urbana, Seven ghetyde(n) cruyt, Siben gezeyt, Treffle odoriferant, Trifolium, Trifolium odoratum

[537]   Seven ghetijden cruyt heeft ronde hole steelen ontrent twee voeten oft meer hooch/ met vele tacxkens ende sijde scuetkens/ daer aen bladerkens wassen altijt drije by een ghelijck aen die Claveren/ maer wat langher ende rontsomme ghelijck een saghe ghekerft. Op dopperste van den stelen wassen die bloemen veel by een in een maniere van een are gelijck aen die ghemeyne Claveren/ maer die are van desen cruyde es veel minder dan die aren van den ghemeynen Claveren. Als dese bloemen vergaen/ zoo volghen daer ronde hoofdekens/ met stekende puntkens beset/ daer in dat saet leyt. Dit gheheel cruyt ende sonderlinghe alst sijn bloemen draecht es van eenen seer goeden rueck/ die/ alsmen seyt/ seven mael tsdaechs vergaet ende wedercoemt/ te wijle dattet noch groen es ende wast/ want alst drooghe es zoo behouwet sijnen rueck/ die nochtans meerder es als vochtich ende droef weer es/ dan alst schoon claer ende drooch weer es.

Plaetse

Sevenghetijdencruyt wordt hier te lande in die hoven ghesaeyet. Ende daert eens ghesaeyet gheweest es/ daer comet lichtelicken alle iaren voort van sijnen gheresen saet.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Hoymaent ende Ooghstmaent/ ende te wyle wordt oock sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Lotos hemeros. In Latijn Lotus urbana ende Lotus sativa/ van sommighen Trifolium, Tripodion ende Tribloion/ nu ter tijt Trifolium odoratum. In Hoochduytsch Siben gezeyt. Hier te lande Sevenghetijde cruyt om dattet seven mael tsdaechs sijnen reuck verliest ende wedercrijght als gheseyt es. In Franchois Treffle odoriserant.

Natuere

Sevenghetijde cruyt es middelmatich in wermte ende coude/ ende wat drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Sevenghetijde cruyt versuet ende doet rijp worden alle coude gheswillen daer op gheleyt.

B   Tsap van desen cruyde met huenich ghemenght neempt af die vlecken ende littekenen van den ooghen/ ende maeckt claer ghesichte in die ooghen ghedaen.

C   Olie daer die bloemen van Sevenghetijde cruyt in ghewonnen sijn heylt alle versche wonden/ ende oock die ghescoertheyt als sommighe segghen.

 

^Naar het begin van deze pagina