Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 31, bladzijde 533-534  Zie volgende pagina »

Van Fenigrieck.   Cap. xxxi.

1  

Trigonella foenum-graecum - Fenegriek

Tfatsoen

Trigonella foenum-graecum - Fenegriek

Telis, Carpos, Carphos, Bouceros, Aegoceros, Ceraitis, Foenum Graecum, Siliqua (Foenum Graecum), Fenigrieck

  • 1644 Vlaams: Fenigrieck
  • 1616 Latijn: Foenum Graecum [536]
  • 1554/1557: Bockshorn, Fenegrec, Fenigrieck, Fenugrec, Foenum Graecum, Kuhorn, Siliqua (Columella)

 

[534]   Fenigrieck heeft teere ronde bruynachtighe hole steelkens/ met vele sijde scuetkens daer aen wassen bladeren in dryen ghedeylt/ den Claverbladeren seer ghelijckende. Die bloemen sijn bleeck/ witverwich ende minder dan die bloemen van den Lupinen. Ende als die vergaen zoo volghen daer langhe cromme scerpe hauwen/ daer in geel saet leyt. Die wortel heeft vele veeselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wordt hier te lande in der cruytliefhebbers hoven ghesaeyet.

Tijt

Het bloeyet in Hoymaent/ ende in Ooghstmaent wordt sijn saet rijp.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Telis/ van sommighen oock Carpos oft Carphos, Bouceros, Aegoceros, Ceraitis. In Latijn ende in die Apoteke Foenum Graecum/ van Columella Siliqua. In Hoochduytsch Bockshorn oft Kuhorn. Hier te lande Fenigriek. In Franchois Fenegrec ou Fenegrey.

Natuere

Tsaet van Foenum graecum es werm in den tweeden graedt/ ende drooghe in den iersten/ ende seer versuetende ende vermorwende.

Cracht ende werckinghe

A   Dwater daer Fenigrieck saet in ghesoden es met wat huenichs ghedroncken iaecht af alle quade humueren die aen die dermen hanghen.

B   Tselve sap met daden ierst ghesoden ende daer naer met wat huenichs tot dat ghelijck een syrope wordde suyvert seer die borst ende es goet den ghenen die op die borste verladen sijn ende gheene pijne in thooft oft cortsen en hebben/ want den ghenen die cortsachtich sijn oft pijne in thooft hebben en dient dese Syrope niet.

C   Tmeel van Fenigrieck saet met Meede ghesoden verteert/ versuet/ scheydt ende doet sincken die coude herde apostumatien ende geswillen. Ende als daer salpeeter ende azijn toe ghedaen wordt zoo minderet oock ende maeckt woruw die herde geswollen milte.

D   Dwater daer Fenigrieck in ghesoden es/ es goet den vrouwen die in die moeder eenighe apostumatien oft sweerenissen oft verstoptheyt hebben als sy daer in baden ende sitten.

E   Tselve sap met gansen smout vermenght ende met een pessus van onder gheset versuet ende vermorwt alle herdicheyt ende pijne ontrent dat slot van die moedere.

F   Tselve sap van Fenigrieck gheneest oock die quade loopende scorfticheyt van den hoofde/ ende die scelferen ende scellen van den selven alst hooft daer mede ghewasschen wordt.

G   Tselve sap van Fenigrieck met solfer ende huenich vermenght verdrijft die masen ende plecken uut dat aensicht ende gheneest alle quaede ruydicheyt daer op ghestreken/ ende doet vergaen die stanck van den oockselen als zy daer mede ghewasschen worden.

H   Die bladeren ende cruyt van Fenigrieck gruen ghestooten ende met luttel azijns vermenght sijn goet op weecke versworen leden gheleyt.

I   Tsaet van Fenigrieck mach oock voor spijse in ghenomen worden ghelijck die Lupinen bereyt/ ende es van wercke den Lupinen ghelijck/ ende doet oock lichtelicker camerganck hebben.

K   Die ionghe spruytkens ende bladeren worden oock seyt Galenus met olie ende azijn voor salaet gheten/ maer alsulcken spijse en es niet ghesont/ want sy beruert die maghe ende maeckt hooftsweer als zy te veel inghenomen wordt.

 

^Naar het begin van deze pagina