Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 29, bladzijde 531  Zie volgende pagina »

Van Securidaca.   Cap. xxix.

1  

Securigera varia - Bont kroonkruid

Tfatsoen

     Noot: In zijn vertaling van het Cruijdeboeck (1557) vermeldt Clusius nog een tweede soort (Hedysarum alterum). Vermoedelijk is dit Coronilla coronata, Bergkroonkruid. In latere edities van het Cruijdeboeck (1608, 1618, 1644) heet Securidaca Bijlkenscruydt.

 

Securigera varia - Bont kroonkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

  • Hedysaron, Hedysarum primum, Securidaca, Pelecinon

[531]   Securidaca heeft dunne stelen ende daer aen wassen uutghespreyde bladeren ghelijck die bladeren van Crock oft van wilden Vitsen/ maer mindere ende wat ronder. Die bloemen wassen veel by een/ ende als die vergaen zoo comen daer langhe ronde dunne hauwkens voort/ die omghecromt ghelijck twee horenen tseghen malcanderen wassen/ daer in plat saet leyt/ vier hoecxkens hebbende ghelijck een bijlken. Die wortel es dun ende teer.

Plaetse

Dit Legumen wast als Galenus seyt tot sommighe plaetsen in die Linsen/ oft als Dioscorides scrijft in die Gerste/ ende in dat Coren/ hier te lande eest onbekent/ ende en wordt niet dan in der cruytliefhebbers hoven ghevonden.

Tijt

Securidaca bloeyet hier te lande in Hoymaent ende Ooghstmaent/ ende daer naer wordt sijn saet rijp.

Naem

Dit Legume wordt gheheeten in Griecx Hedysaron. In Latijn Securidaca/ van sommighen oock Pelecinon. In Hoochduytsch/ Franchois oft Neerduytsch en hevet gheen naemen die bekent sijn.

Natuere

Tsaet van Securidaca es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Securidaca opent die verstoptheyt van der lever/ milte ende van allen den inwendighe leden/ ende es duer sijn bitterheyt der maghen seer goet ende bequaem.

B   Tot den selven sijn oock goet die ionghe bladeren ende ionghe spruytkens van Securidaca inghenomen als Galenus prince der medecynen scrijft.

 

^Naar het begin van deze pagina