Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 27, bladzijde 528-529  Zie volgende pagina »

Van Vogelvoet.   Cap. xxvii.

1  

Ornithopus perpusillus - Klein vogelpootje

Tfatsoen

Ornithopus perpusillus - Klein vogelpootje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Ornithopodium, Ornithopodion, Polygala, Vogelvoet

  • 1644 Vlaams: Voghelvoet
  • 1616 Latijn: Ornithopodium (Avis pes) [544]
  • 1554/1557: Ornithopodium, Pied d'oyseau, Polygala de Dioscoride, Voghelvoet

 

[529]   Vogelvoet es den Crock ende den wilden Vitsen ghelijck/ maer mindere/ het heeft cleyne dunne teere steelkens/ ende cleyne gheveerderde bladerkens van fatsoene rondachtich. Die bloemen sijn cleyn ende geelachtich op cleyne steelkens veel by een ghedronghen wassende/ ende als die vergaen/ zoo volghen daer cleyne dunne cromme hauwkens/ vijf oft sesse by een/ tsamen eenen ghesloten clauwken/ oft voetken/ van eenen cleynen vogelken ghelijckende/ ende daer in ligghen/ cleyne ronde sadekens/ den raepsade niet onghelijck van fatsoene.

Plaetse

Vogelvoet wast op sommighe corenvelden/ ende wordt oock in sommighe hooghe beempden ende op dorre grasachtighe straten ende heyden ghevonden. Ende dat in die beempden/ oft op die grasachtighe straten wast/ es veel mindere/ dan tghene dat op die corenvelden groeyet.

Tijt

Vogelvoet bloeyet van in Braeckmaent/ tot in den Herfst/ ende te wyle zoo leveret hy oock sijn saet.

Naem

Dit wildt cruyt wordt hier te lande gheheeten Vogelvoet/ om dat sijn hauwkens den clauwkens van cleynen voghelkens ghelijcken/ ende daer naer machmen tselve oock wel heeten Ornithopodion/ want anders gheenen Latijnschen oft Griecxen naem en hevet/ die ons bekent es/ ten sy dattet es dat Polygala/ van Dioscorides bescreven/ ghelijck eenighe nu ter tijt soude moghen segghen.

Natuere ende werckinghe

Dit cruyt en wordt in der medecynen noch tot oorboor van den menschen niet ghebruyckt/ maer es een goet voeder voor die peerden ende koeyen etc.

 

^Naar het begin van deze pagina