Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 26, bladzijde 527-528  Zie volgende pagina »

Van Aphace.   Cap. xxvi.

1  

Lathyrus aphaca - Naakte lathyrus

Tfatsoen

Lathyrus aphaca - Naakte lathyrus

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Aphace, Aphaca

  • 1644 Vlaams: Aphaca, Aphace
  • 1616 Latijn: Aphace [545]
  • 1554/1557: Aphaca, Aphace

 

 

[528]   Aphace heeft langhe teere viercantighe steelkens/ die hoogher ende langher sijn dan die stelen van den Linsen/ schier alzoo hooch wassende alst Coren/ oft tghene daer zy tusschen groeyen. Ende aen dese steelkens wassen teere cleyne rondachtighe bladerkens/ altijts twee tseghen een/ uut een ledt/ ende tusschen die selve bladeren comen voort cleyne clauwierkens/ ende oock andere cleyne steelkens daer die bloemen aen wassen. Naer die bloemen groeyen die hauwkens die breedachtich ende langher sijn/ dan die hauwkens van Linsen/ ende daer in ligghen vier oft vijf oft sesse herde swerte platte saden/ die minder sijn dan die saden van Linsen.

Plaetse

Aphaca wast op die corenvelden/ ende wordt hier te lande op sommighe vette ackers tusschen den Rogghe ende Terwe ghevonden.

Tijt

Dit cruyt bloeyet hier te lande in Meye. In Braeckmaent ende Hoymaent zoo worden die hauwkens ende saykens rijp.

Naem

Dit gheslacht van Legumen oft oncruyde wordt gheheeten in Griecx Aphace. In Latijn Aphaca. In die Apoteken eest onbekent.

Natuere

Tsaet van Aphaca es middelmatich werm/ den Linsen van natueren ghelijck/ maer drooghere.

Cracht ende werckinghe

A   Tsaet van Aphaca heeft cracht van stoppen ghelijck die Linsen oft meerdere/ ende gheneest mits dyen den loop des buycx/ ende verdroocht die vochticheyt vander maghen.

B   In somma Aphace es den Linsen van crachten ende werckinghen seer ghelijck.

C   Men plach oock hier voortijts dit saet voor spijse te ghebruycken/ als Galenus seyt/ maer es herder ende quader om sieden/ ende om verteeren dan die Linsen.

 

^Naar het begin van deze pagina