Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 25, bladzijde 526-527  Zie volgende pagina »

Van wilde Vitsen.   Cap. xxv.

1  

Vicia cracca - Vogelwikke

2  

Onobrychis viciifolia - Esparcette

Tfatsoen

Vicia cracca - Vogelwikke

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Arachus, wilde Vitsen

  • 1644 Vlaams: Krock (Kleynen)
  • 1616 Latijn: Craccae alterum genus [542]
  • 1554/1557: Arachus, Vesce sauvage (seconde espece de), Vitsen (wilde), Wicken (wilde)

Die wilde Vitsen sijn den Crock van stelen/ bladeren ende clauwierkens seer ghelijck/ maer huer bloemen en wassen niet als aen dat Crock/ maer groeyen seer veel by een aen langhe steelkens schier een are ghelijckende/ ende sijn van verwen purperblauw. Ende als dese vergaen/ zoo volghen daer plattachtighe hauwkens naer/ ende daer in leyt dat saet/ dat den sade van Crock seer ghelijck es.

Onobrychis viciifolia - Esparcette

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Onobrychis, Glaux marina

  • 1644 Vlaams: Onobrychis
  • 1616 Latijn: Onobrychis [548]
  • 1554/1557: Onobrychis

2   By desen gheslachte van wilde Vitsen soude oock wel moghen ghestelt worden/ Sekere cruyt/ den voorghescreven van bladeren ende wasse niet seer onghelijck/ dat rouwe ruyghe hauwkens draeght/ dwelck hier te lande niet ghemeynlick en groeyet/ maer alleen in der cruytliefhebbers hoven gheplant wordt. Ende dit gheslacht van cruyde

 

[527]   heeft bladeren/ ghelijck die bladeren van wilden Vitsen/ maer wat smalder/ witter ende saechter. Sijn bloemen wassen oock aen langhe steelkens veel by een/ ende sijn van verwen meest schoon licht root/ ende als die vergaen zoo volghen daer platte rouwe ruyghe rondachtighe hauwkens naer/ somtijts ghelijck een cleyn egelken gefatsoeneert/ dwelck dat saet sijn.

Plaetse

1   Die wilde Vitsen groeyen aen die canten van den velden in die beempden ende dicwils in vochtighe plaetsen ende ontrent die waterloopen.

2   Dat ander gheslacht wordt voor een nieuwicheyt van den cruytliefhebbers hier te lande in die hoven gheplant. Men seyt dattet aen die canten van der zee/ op die duynen ende dyerghelijcke ongheboude plaetsen overvloedich voortcoemt.

Tijt

1   Die wilde Vitsen bloeyen meest in Braeckmaent/ ende corts daer naer zoo leveren sy huer saet ende hauwen.

2   Dat ander cruyt bloeyet in Hoymaent/ ende levert oock te wyle sijn saet.

Naem

1   Dierste gheslacht es sonder twijfel/ oock een maniere van Crock/ ende mach oock wel Arachus ghenaemt/ ende voor een geslacht van Arachus gehouden worden. In Hoochduytsch worddet gheheeten wilder Wicken. Hier te lande wilde Vitsen. In Franchois Vesce saulvage.

2   Dander cruyt wordt van sommighen ghehouwen voor Onobrychis/ ende van sommighe andere voor Glaux marina.

Cracht ende werckinghe

1   Die wilde Vitsen en sijn niet beeter dan Crock/ ende daer om zoo dienen zy oock alleene/ tot voederinghe van den beesten ghelijck andere oncruyden.

2   Es dat ander gheslacht Glaux oft Onobrychis/ zoo salmen zijn cracht bescreven vinden hier voor/ in die Capittelen van Glaux oft Onobrychis.

 

^Naar het begin van deze pagina