Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 24, bladzijde 525-526  Zie volgende pagina »

Van Crock.   Cap. xxiiii.

1  

Vicia hirsuta - Ringelwikke

Vicia orobus - Heidewikke

Tfatsoen

Vicia hirsuta - Ringelwikke

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Arachos, Arachus, Crock

  • 1644 Vlaams: Krock (Eersten oft Grooten)
  • 1616 Latijn: Craccae primum genus [542]
  • 1554/1557: Arachus, Crock, Vesce sauvage

Overzicht Vicia hirsuta op deze site

Alle foto's van Vicia hirsuta op internet

Vicia hirsuta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vicia hirsuta in Plantago PlantIndex

en

Vicia orobus - Heidewikke

Zie alle foto's van Biolib British

Arachos, Arachus, Crock

  • 1644 Vlaams: Astragaloïdes
  • 1616 Latijn: Astragaloides [551]

Overzicht Vicia orobus op deze site

Alle foto's van Vicia orobus op internet

Vicia orobus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vicia orobus in Plantago PlantIndex

1   Crock es van stelen/ bladeren/ ende hauwen den Vitsen seer ghelijck/ maer van al veel mindere/ het heeft teere dunne cantighe steelkens ende uutghespreyde bladeren ghelijck die Vitsen/ ten eynde in drye oft vier clauwierkens verdeylt. Die bloemen sijn cleyn licht purpurroot ende wassen aen die rechte stelen ghelijck aen die Boonen ende tamme Vitsen. Die hauwen sijn cleyn/ lanck ende smal/ ende daer in ligghen ses oft seven bruyne herde sadekens/ minder dan Vitsen.

2   Van desen gheslachte wordt oock noch een ander ghevonden/ dat den voorghescreven van bladeren ende stelen seer ghelijck es maer mindere. Ende dit heeft cleyne witte bloemkens/ op langhe steelkens veel by een wassende schier als die wilde Wicken/ naer die welcke voortcomen cleyne corte hauwkens oock veel by een/ minder dan die hauwkens van Linsen/ daer in ligghen niet meer dan twee herde ronde ghespickelde bruyne saykens den sade van Crock van fatsoene ende van smaecke seer ghelijck.

Plaetse

Dese twee gheslachten van Crock wassen op die coren velden tusschen die Rogghe ende Havere/ ende in andere dyerghelijcke vruchten.

Tijt

Dese twee oncruyden wordden in Braeckmaent rijp.

 

 

Naem

[526]   Dit gheslacht van oncruyt wordt gheheeten van Galenus lib. primo de alimentorum facultatibus Arachos ende Arachus/ welcken naem met ch in die laetste syllabe gespelt wordt/ tot ondersceet van den anderen Aracus met een c alleen ghescreven/ daer af hier voor vermaent es/ hier te lande wordet Crock ghenaemt.

Natuere ende cracht

A   Crock es den mensche niet dienstelick oft bequaem/ maer dient alleen tot voederinghe van den ossen/ ende peerden/ diemen het gheel cruyt met bladeren/ stelen ende houwen voorworpt.

^Naar het begin van deze pagina