Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 23, bladzijde 524-525  Zie volgende pagina »

Van Vitsen.   Cap. xxiii.

1  
 

Vicia sativa

Vicia sativa subsp. sativa - Voederwikke (gekweekt als voedergewas)

Vicia sativa subsp. nigra - Smalle wikke
Vicia sativa subsp. segetalis - Vergeten wikke

Tfatsoen

Vicia sativa

Bicion, Vicia, Osmundi, Vitsen

 

Vicia sativa subsp. sativa - Voederwikke (gekweekt als voedergewas)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

  • Bicion, Vicia, Osmundi, Vitsen

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

 

     Noot: Met de volgende ondersoorten:

 

Vicia sativa subsp. nigra - Smalle wikke

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

  • Bicion, Vicia, Osmundi, Vitsen

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

 

Vicia sativa subsp. segetalis - Vergeten wikke

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

  • Bicion, Vicia, Osmundi, Vitsen

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

[524]   Vitsen hebben dickachtighe viercantighe stelen/ ontrent drije voeten lanck/ daer aen uutghespreyde bladeren wassen van vele teere bladerkens over beyde sijden tseghen malcanderen gheset vergaert/ daer ten eynde cleyne clauwierckens aen wassen/ daer mede dat zy huer houwen ende vast maken. Die bloemen en sijn purpurbruyn ghefatsoeneert ghelijck Boone bloemen/ ende daer naer volghen langhe platachtighe hauwen/ daer in die Vitsen groeyen die platachtich sijn ende bruyn van verwe.

Plaetse

Vitsen worden hier te lande op die velden ghesaeyet tot voeder van den peerden.

Tijt

Vitsen worden in Hoymaent ende Oostmaent rijp.

Naem

Dit Legumen wordt gheheeten in Griecx Bicion. In Latijn Vicia/ van sommighen Osmundi. In Hoochduytsch Wicken. In Neerduytsch Vitsen. In Franchois La vesce. Ende dat dese Vitsen gheen Ervium en sijn blijckt uut tghene dat int voorgaende capittel ghescreven es.

Oirsake sijns naems

Vitsen worden ghenaempt in Latijn Vicia/ als Varro scrijft/ om dat sy huer selven om die vruchten winden/ ende daer aen vast maken/ dat in Latijn Vincire gheheeten wordt daer den naam Vicia af coemt.

 

 

Natuere ende cracht

[525]   A   Vitsen en worden in der medecijnen niet ghebruyckt/ noch oock van den menschen ghegeten/ maer worden den peerden ende den beesten ghegheven/ alzoo oock Galenus van den selven scrijft.

^Naar het begin van deze pagina