Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 22, bladzijde 523  Zie volgende pagina »

Van Erven.   Cap. xxii.

1  

Lathyrus nissolia - Graslathyrus

Tfatsoen

Lathyrus nissolia - Graslathyrus

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Orobus, Ervum, Erven

  • 1644 Vlaams: Erven (Wilde), Liefdencruyt
  • 1616 Latijn: Ervum silvestre [529]
  • 1554/1557: Catanance, Ers, Erven, Ervum, Orobus

Overzicht Lathyrus nissolia op deze site

Alle foto's van Lathyrus nissolia op internet

Lathyrus nissolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lathyrus nissolia in Plantago PlantIndex

 

Erven sijn noch ter tijt onbekent/ ende daer om en kunnen wy anders niet van hueren fatsoene ghescrijven dan by Dioscoridem ende Galenum ghevonden wordt. Die scrijven dat Erven een teer cleyn ghewas es/ sijn vruchten in hauwkens voortbringhende/ die ront sijn/ ende van verwen wit oft geel van smaecke seer vremt ende onliefelijck/ alzoo dat zy niet en dienen om eten dan alleen voor den beesten/ die oock die selve niet en eten dan te voren alzoo langhe in water gheweyckt/ tot dat hueren quaden smaeck vergaen es/ waer uut dat oock wel kennelijcken blijckt dat die platte Erwten in Griecx gheheeten Lathyri daer af hier voor int xix.cap. ghescreven es gheen Erven en sijn/ als sommighe meynen/ want die platte Erwten sijn den ghemeynen Erwten (als wy ghescreven hebben) van smaecke ghelijck.

Naem

Dit Legumen wordt gheheeten in Griecx Orobus. In Latijn Ervum/ ende daer naer in Duytsch Erven/ ende es een vremt ende nu ter tijt onbekent ghewas.

Natuere

Erven sijn werm in den iersten graedt/ ende drooghe tot in den tweeden.

Cracht ende werckinghe

A   Meel van Erven met huenich ghemenght/ suyvert die borste/ ende doet die taeye fluymen ende grove vochticheden/ die op die longhene gheresen sijn/ lossen ende rijp worden dickwils gheleckt.

B   Dit selve meel inghenomen maeckt lichten camerganck/ doet water lossen ende beetert die quade verwe van den lichaem/ alst niet te veel ghebruyckt en wordt/ want alst te veel inghenomen wordt zoo eest hinderlick.

C   Erven meel met huenich vermenght neempt af dat sproet/ ende doet alle plecken ende vlecken vergaen/ die den mensche in dat aensicht ende over sijn lijf groeyen. Ende het beneempt dat voorts springhen van die voorts etende quade sweeringhen/ het versuet oock die herdicheden van den borsten/ ende doet die carbonckelen ende apostumatien uutbreken.

D   Erven in wijn gheweyckt sijn goet gheleyt op die beten/ van honden/ menschen/ ende van wilden ghedierten.

E   Dwater daer Erven in ghesoden sijn beneemt dat ieucksel/ ende gheneest die cackhielen/ alsmense daer mede wasschet.

E   Erven en dienen den mensche voor spijse niet inghenomen/ maer die ossen wordden vet als zy Erven eten.

Hindernisse

Erven maken pijne ende swaericheyt in thooft/ ende als zy te veel oft te dickwils inghenomen worden/ zoo doen zy bloet pissen/ ende bloet met den camerganck afgaen.

 

^Naar het begin van deze pagina