Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 13, bladzijde 510-511  Zie volgende pagina »

Van Bockweydt.   Cap. xiii.

1  

Fagopyrum esculentum - Boekweit

Tfatsoen

Fagopyrum esculentum - Boekweit

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Tragotrophon, Bockweydt

  • 1644 Vlaams: Bockwey(dt), Bueckenweydt
  • 1616 Latijn: Fegopyron [512]
  • 1554/1557: Bockweydt, Dragée aux chevaux, Fagotriticum, Heydenkorn, Tragotrophon

Overzicht Fagopyrum esculentum op deze site

Alle foto's van Fagopyrum esculentum op internet

Fagopyrum esculentum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Fagopyrum esculentum in Plantago PlantIndex

Bockweydt heeft ronde ghestreepte roode stelen ontrent twee voeten oft meer hooch daer aen wassen breede voor scerpe bladeren den Veyl oft ghemeene Winde bladeren niet seer onghelijck. Ter sijden ende aen dopperste van den stelen comen voort corte steelkens/ ende daer aen wassen veel by een cleyne witte bloemkens/ ende naer dyen volght dat saet dat drijecantich ende grauw es ende elck in een dun velleken besloten ghelijck dat saet van swerte Winde/ daer af in dat derde Cruijdeboeck deel ghescreven es.

Plaetse

Dit ghewas wordt in maghere ende dorre landen ghesaeyet/ ende es in Barbant in die Kempene seer ghemeyn.

Tijt

Bockweydt wordt in die Lente/ ende in die zoomer alst dat coren ghemaeyet es ghesaeyet/ ende binnen neghen oft thien weken daer naer zoo eest rijp.

Naem

Dit ghewas ende maniere van coren wordt gheheeten in Hoochduytschlant Heyden korn. In Neerduytschlant Bockweydt/ naer welcken naem wy dat Tragotrophon ghenaemt hebben. Ende dat dit cruyt gheen Ocymum en es daer Columella af scrijft hebben wy in onse Latijnsche Historia frugum breeder verclaert/ daer wy oock bewesen hebben dattet van den ouders niet ghekent gheweest en es.  

 

 

Natuere

[511]  Dit coren es sonder twijfel werm van natueren ende niet seer drooghe.

Cracht ende werckinghe

A   Van den meel van Bockweydt met water wordt bry ghemaeckt ende coecken ghebacken die ghegheten lichtelijck verteert worden/ lichten camerganck maken ende die urine lossen/ maer niet veel voetsels by en bringhen.

B   Tbroot van Bockweydt ghebacken es vochtich ende waeterachtich ende en brenght oock niet veel voetsels by.

C   Ende anders en heeft dit coren gheen cracht die ons bekent es/ dan dat het groen cruyt den beesten voor voeder ghegheven wordt/ ende dat saet den hoenderen die daer mede op corten tijt vet worden.

^Naar het begin van deze pagina