Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 12, bladzijde 509-510  Zie volgende pagina »

Van Haver.   Cap. xii.

1  
Avena sativa - Haver

Tfatsoen

Avena sativa - Haver

Bromos, Avena, Haver

  • 1644 Vlaams: Haver
  • 1616 Latijn: Avena [511]
  • 1554/1557: Avena, Avoyne, Habern, Haver

[509]   Haver als Dioscorides seyt es van bladeren ende gheknoopte halmen der Terwe wat ghelijck. Op dopperste van den stelen comen die aren voort in vele corte steelkens verdeylt ende wijt van een uutghespreyt daer aen dat saet hanght dat scerp es ende altijt sijn tweeder by een hanght in sijn vellekens wel vast ghesloten.

Plaetse

Haver es hier te lande ghemeyn/ ende wordt tot alle plaetsen op die velden ghesaeyet.

Tijt

Haver wordt ghesaeyet in die Lente/ ende in Ooghstmaent rijp ende ghemaeyet.

Naem

Haver wordt gheheeten in Griecx Bromos. In Latijn Avena. In Hoochduytsch Habern. In Franchois Avoyne.

Natuere

Haver droocht sterckelijck ende es wat cout van natueren als Galenus scrijft.

Cracht ende werckinghe

A   Die haver es in alle plaesteren ende pappen goet/ daer die Gerste in dient/ ende dat meel van Havere mach in plaetse van Gersten meel ghebruyckt worden/ aenghesien dat die Havere als Galenus seyt droocht ende verdeylende es sonder scerpheyt.

B   Haveren meel met azijn vermenght verdrijft dat sproet ende die litteekenen van den aensichte.

C   Haver in die spijse ghebruyckt stopt den loop des buycx.

 

 

[510]   D   Broot van Havere ghebacken gheeft cleyn voetsel ende en es den mensche niet bequaem.

^Naar het begin van deze pagina