Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 11, bladzijde 507-508  Zie volgende pagina »

Van Panickcoren.   Cap. xi.

1  

Setaria viridis - Groen naaldaar

2  

Sorghum bicolor - Kafferkoren (Sorghum, Sorgo)

Tfatsoen

Setaria viridis - Groen naaldaar

Zie alle foto's van CalPhotos

Elymos, Melinos, Panicum, Melica, Panickcoren

  • 1644 Vlaams: Panickkoren
  • 1616 Latijn: Panicum [507]
  • 1554/1557: Fench, Fenich, Heydelpfenich, Melica, Panic, Panickoren, Panicum

Overzicht Setaria viridis op deze site

Alle foto's van Setaria viridis op internet

Setaria viridis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Setaria viridis in Plantago PlantIndex

 

[508]   1   Panickcoren coemt uut ghelijck den Hirs/ maer sijn loof es veel scerper ende rouwer. Sijnen halm es ront ende crijght veel knoopen somtijts thien aen eenen steel/ ende tot elcken knoop een lanck smal bladt. Die aren sijn ront ende buyghen huer een luttel nederwaerts ende daer in wassen cleyne sadekens den corenen van Hirs niet seer onghelijck/ die van verwen somtijts wit somtijts geel oft somtijts bruyn sijn.

Sorghum bicolor - Kafferkoren (Sorghum, Sorgo)

Zie alle foto's van CalPhotos

Sorghi, Sorgsaet

  • 1644 Vlaams: Sorghsaedt
  • 1616 Latijn: Melica sive Sorghum [508]
  • 1554/1557: Panic d'Inde, Sorghi, Sorgsaet, Sorgsamen

Overzicht Sorghum bicolor op deze site

Alle foto's van Sorghum bicolor op internet

Sorghum bicolor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sorghum bicolor in Plantago PlantIndex

2   Den Panickcoren wordt noch een ander ghelijck gheslacht ghevonden/ dat oock van sommighen voor een Panickcoren ghehouden wordt/ dat die van Italien Sorghi noemen. Ende dit vremt coren heeft vier oft vijve dicke hooghe knoopachtighe bruyne stelen met langhe scerpe bladeren becleet den bladeren van Riet niet seer onghelijck. Op dopperste van den stelen wassen dicke bruyne roode aren die grooter ende dicker sijn dan die aren van Panickcoren/ ende ierst voortbringhen geel bloeysel/ ende daer naer rootachtich ront saet/ dat ghelijck een Linse groot es ende wat scerp.

Plaetse

Panickcoren en es hier te lande niet seer bekent/ het wast in sommighe plaetsen van Italien ende van Vranckrijck/ ende het wast gheerne in rouwe sandachtighe eerde ende het en begheert niet veel reghens oft vochticheyts/ want alst veel reghent zoo latet sijn bladeren sincken als Theophrastus daer af scrijft.

2   Dat Sorghi es oock een vremt coren ende en wordt hier te lande niet dan by den cruytliefhebbers hoven ghevonden.

Tijt

1   Panickcoren wordt in die Lente ghesaeyet ende binnen veertich dagen daer naer in heete landen gemaeyet. Die van Gascougnien saeyen dit alsmen dat ander coren mayet ende noch worddet voor den winter rijp als Ruellius scrijft. Hier te lande alst in Aprill ghesaeyet es worddet in Hoymaent rijp.

2   Sorgsaet wordt oock in die Lente ghesaeyet/ ende in deynde van den zoomer rijp.

Naem

1   Panickcoren wordt gheheeten in Griecx Elymos/ van Theophrastus oock Melinos. In Latijn Panicum. In Italien nu ter tijt Melica. In Hoochduytsch Feuch Fenich ende Heydelpfenich. In Franchois Panic.

2   Dat ander vremt gheslacht wordt ghenaempt nu ter tijt in Italien Sorghi/ ende daer naer in Hoochduytsch Sorgsamen/ ende hier te lande Sorgsaet. In Franchois Bled barbu. Ende schijnt wel te wesene een gheslacht van Panicum/ ende niet van Far als sommighe meynen ghelijck wij dat breeder in onse Latijnsche Historia frugum verclaert hebben.

Natuere

Panickcoren es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Dat saet van Panicum met wijn ghedroncken es goet tseghen den rooden lichaem/ ende met gheyten melck ghesoden ende tweemael tsdaechs inghenomen stoppet den loop des buycx ende stilt dat crimpsel.

B   Van Panickcoren wordt oock broot ghebacken ghelijck van den Hirs maer dit broot voedet ende stopt min dan tbroot van Hirs/ ende brenght seer luttel voetsels by.

2
C  
Sorgsaet es den Panickcoren van natueren ende crachten ghelijck.

 

^Naar het begin van deze pagina