Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 6, bladzijde 500-501  Zie volgende pagina »

Van Eencoren.   Cap. vi.

1  

Triticum monococcum - Eenkoren

Tfatsoen

Triticum monococcum - Eenkoren

Briza, Frumentum loculare, Eencoren

  • 1644 Vlaams: Eenkoren
  • 1616 Latijn: Monococcon [493]
  • 1554/1557: Blicken, Briza, Eencoren, Einkorn, Froment rouge, Frumentum loculare, Locar, Sant Peterskorn

 

[501]   Eencoren es oock der Spelten wat ghelijck maer van aren ende van halm minder corter ende dunder. Die aren sijn rouw en hebben scerpe vlimmen/ ghelijck die aren van Gerste. Tsaet leyt in vellekens besloten ghelijck die Spelte. Ende dit heel ghewas met halmen/ aren ende corenen es bruyn root/ ende daer af wordt ghebacken bruyn broot dat seer vremt van smaecke ende onliefelijck es.

Plaetse

Dit coren wast wel op rouwe plaetsen/ ende behoeft gheen gheoeffent landt. Ende es hier voortijts van Galenus in Macedonien ende in Thracien ghevonden gheweest/ nu ter tijt wasset in sommighe plaetsen van Duytschlant daert ierst ghecomen es uut Thracien zoot goet te dincken es/ dat nu van den Torcken Romenie gheheeten wordt daer af die hoofdtstadt nu es/ Constantinopolen. Ende in sommighe plaetsen van Vlaenderen/ ontrent die frontieren van Vranckrijck als te Bethuynen ende daer ontrent.

Tijt

Dit coren wordt in den Herfst ghesayet ende in den zoomer daer naer ghemayet ghelijck andere dyerghelijcke vruchten.

Naem

Dit coren es hier voortijts in Thracien ende Macedonien Briza ghenaemt gheweest/ nu ter tijt worddet in Duytschlant gheheeten Blicken/ Sant Peters korn/ ende Einkorn/ dat es in Neerduytsch Eencoren. Ende dit schijnt wel te sijne dat in Franchois Locar ende Fourment rouge ghenaempt wordt/ daer af seer bruyn broot ghemaeckt wordt als Ruelius scrijft/ dat hy in Latijn Frumentum loculare nuempt/ ende een gheslacht van Far meynt te wesene/ dat der waerheyt niet wel en ghelijckt want die aren van Far en hebben gheen vlimmen/ als wy op andere plaetsen breeder verclaeren selen ende die aren van desen Eencoren sijn heel rouw.

Ende dit coren en es oock gheen Zea oft gheslacht van Spelte als sommige meynen. Want van alle Spelten wordt schoon broot ghebacken den Terwen broode seer ghelijck als voorseyt es/ ende van desen coren wordt seer bruyn ende onsmaeckelijck broot gemaeckt.

Natuere ende cracht

A   Wat ghebruyck dat dit coren in die medecynen heeft en es van niemant bescreven/ noch oock dat ick weet ondersocht.

B   Tbroot dat daer af ghebacken wordt/ es seer swaer/ maeckt quaet voetsel ende es onghesont.

 

^Naar het begin van deze pagina