Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 4, bladzijde 498-499  Zie volgende pagina »

Van Roomsche Terwe.   Cap. iiii.

1  

Triticum turgidum - Engelse tarwe

 

Tfatsoen

Triticum turgidum - Engelse tarwe

Typha, Typha cerealis, Roomsche Terwe

  • 1644 Vlaams: Terwe (Roomsche)
  • 1616 Latijn: Triticum typhinum [490]
  • 1554/1557: Meteil, Terwe (Roomsche), Typha, Typha cerealis, Weyssen (Welsche)

Dit coren es den Amelcoren seer ghelijck alzoo dat Mnesitheus als Galenus seyt dese Roomsche terwe ende Amelcoren voor een gheslacht ghehouden heeft. Ende dit coren heeft halmen/ knoopen/ ende rouw aren ghelijck dat Amelcoren/ maer die aren sijn rouwer/ meer stekende/ ronder ende meer tsamen ghedronghen. Tsaet wast oock in vellekens besloten anders den Terwe coren ghelijck. Ende alst ghelijck die Spelte van sijnen buysten ghesuyvert ghesaeyet wordt zoo veranderet oock in goede Terwe binnen drije iaren ghelijck die Spelte als Plinius scrijft.

Plaetse

Dit coren en wast niet al om noch en es oock niet seer ghemeyn maer wordt tot sommighe plaetsen van Elsaten by den gheberchten ende bosschen daer vele wilde verckenen sijn ghemeynlick ghevonden/ daer zy van den ackerluyden ghesaeyet wordt om die wilde verckenen wille/ want aen dese Terwe comen die wilde verckenen seer selden om dat die seer rouwe ende scerpe aren huer hinderen ende letten als Hieronymus Bock scrijft.

Tijt

[499]   Dit coren wordt ghesaeyet ende ghemaeyet gelijck die andere Terwen ende Spelten.

Naem

Dit coren wordt gheheeten in Griecx Typhe. In Latijn Typha/ van Ruellius Typha cerealis. In Duytschlant om dattet een vremt coren es/ ende niet seer ghemeyn Welsche weyssen/ dat es hier te lande naer die ghemeyne maniere van spreken Roomsche Terwe. Daer es oock noch een ander wilt cruyt dat tusschen dat riet in waterachtighe plaetsen groeyet/ dat oock Typha van Dioscorides ghenaempt wordt/ daer af wy hier naer Cap.xl. scrijven selen/ tot ondersceet van den welcken dit coren Typha cerealis als gheseyt es van Ruellius gheheeten wordt.

Natuere ende cracht

A   Roomsche terwe es van natueren ende crachten den Amelcoren niet seer onghelijck nochtans niet zoo goet ofte bequaem.

B   Tbroot dat van dese Terwe ghebacken