Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 85, bladzijde 475-476   Zie volgende pagina »

Van Nascaye.   Cap. lxxxv.

1  

Solanum nigrum subsp. nigrum - Zwarte nachtschade

Tfatsoen

Solanum nigrum subsp. nigrum - Zwarte nachtschade

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Solanum, Solanum hortense, Strychnos, Trychnos (Solatrum, Morella, Uva lupina, Uva vulpis), Nascaye (Nachtscade)
  • 1644 Vlaams: Nachtschade, Nascaye (Tamme oft Hof-)
  • 1616 Latijn: Solanum hortense
  • 1554/1557: Morella, Morelle, Nachtscade, Nachtschadt, Nascaye, Solanum, Solanum hortense, Solatrum, Uva lupina, Uva vulpis

Nascaye heeft ronde stelen ontrent eenen voet hooch met vele sijde tacken/ daer aen bladeren wassen die swertgruen/ breet/ weeck ende vol saps sijn/ den bladeren van Basilicom van fatsoene ghelijck maer veel meerder. Die bloemkens sijn wit ende hanghen drije oft vier by een. Ende als die vergaen zoo comen daer ronde besikens voort die ierst gruen sijn ende naermaels swert die by een hanghen ghelijck die vruchten van Veyl. Die wortel es wit met vele veesen.

Plaetse

Nascaye wast hier te lande seer ghemeyn by oude muren onder die haghen/ by den weghen/ in diepe straten/ aen die canten van sommighen velden ende in die moeshoven.

Tijt

Dit cruyt bloeyet van in Braeckmaent alle den zoomer duer/ ende te wijle zoo leveret oock sijn vruchten.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Strychnos ende Trychnos/ Item Strychnos cepaeos. In Latijn Solanum ende Solanum hortense. In die Apoteke Solatrum/ van sommighen Morella, Uva lupina ende Uva vulpis. In Hoochduytsch Nachtschadt. In Neerduytsch Nascaye

 

[476]   ende Nachtscade. In Franchois Morelle.

Natuere

Nascaye es cout ende drooghe tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die gruene bladeren van Nascaye ghestooten ende met meel van gersten mout vermenght sijn seer goet gheleyt op dat wildt vier ende voorts etende quade sweeringhen ende op alle verhittinghen. Tot den selven dient oock een salfken van dat sap van Nascaye met olie van Roosen/ ceruyse ende schuym van silver ghemaeckt.

B   Die bladeren alleen ghewreven versueten die pijne van den hoofde/ daer op gheleyt/ ende sijn goet voor die verhitte maghe/ ende tot alle heete ghebreken van den ooghen/ ooren/ lever/ milte ende blase om van buyten daer op te legghen.

C   Die bladeren van Nascaye met sout gemengt doen sceyden ende verteeren die gheswillen ende apostumatien die achter ende by die ooren groeyen daer op gelijck een plaester geleyt.

D   Tsap van Nascaye met dat wit van een eye es goet gheleyt opt voorhooft tseghen die verhittinghe roodicheyt vloet ende alle heete ghebreken van den ooghen.

E   Tsap van Nascaye in die ooren ghedruypt versuet die pijne van den ooren/ ende met cattoen ghelijck een pessus van onder in die moeder gheset stoppet die overvloedighe vloet ende natuerlijcke cranckheyt van den vrouwen.

F   In somma Nascaye es goet ende bequaem als Galenus seyt tot alle sieckten ende ghebreken die vercoelt ende ghestopt sijn moeten worden.

 

^Naar het begin van deze pagina