Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 82, bladzijde 471-472   Zie volgende pagina »

Van Gulden appelen.   Cap. lxxxii.

1  

Solanum lycopersicum - Tomaat

 

Tgheslacht

Dese vremde appelen sijn oock tweederleye/ die eene sijn root/ die andere bleeck geel anders van stelen/ bladeren ende wasse in alle manieren malcanderen ghelijckende.

Tfatsoen

Solanum lycopersicum - Tomaat

Zie alle foto's van CalPhotos

Poma amoris, Pomum amoris, Pomum aureum, gulden Appelen

  • 1644 Vlaams: Appel (Gulden-)
  • 1616 Latijn: Aurea mala
  • 1554/1557: Golt opffel, Gulden appelen, Poma amoris, Pomme d'amour, Pomme dorée, Pomum amoris, Pomum aureum

Overzicht Solanum lycopersicum op deze site

Alle foto's van Solanum lycopersicum op internet

Solanum lycopersicum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Solanum lycopersicum in Plantago PlantIndex

Dese Appelen hebben ronde aschverwighe hayrachtighe stelen ontrent drije oft vier voeten hooch/ met aenwassende sijde tacken ende groote breede langhe bladeren over beyde

[472]   sijden uutghespreyt ende diep ghekerft den bladeren van Agrimonien volnaer ghelijck/ maer veel meerder ende witter. Die bloemen sijn geelachtich en wassen op corte steelkens vijf oft ses by een/ ende als die vergaen zoo wassen daer naer groote ronde platachtighe gheribde appelen/ van verwen som schoon root/ som witachtich/ daer in dat saet leyt. Dit heel cruyt met stelen ende bladeren es van eenen stercken stinckenden seer selsamen stanck/ ende moet alle iaren van saet ghewonnen worden ghelijck die Concommeren.

Plaetse

Dit cruyt es een vremt ghewas/ ende en wordt hier te lande niet ghevonden/ dan in sommighe cruytliefhebbers hoven/ daer tghesayet wordt.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Hoymaent ende Oostmaent/ Ende in Oostmaent ende Herfstmaent worden die appelen rijp.

Naem

Dit vremt gheslacht wordt nu ter tijt gheheeten in Latijn Poma amoris, Pomum amoris/ ende van sommighen Pomum aureum. In Hoochduytsch Golt opffel. In Neerduytsch Gulden appelen. In Franchois Pomes d’amours.

Natuere ende werckinghe

Natuere cracht ende werckinghe van desen appelen sijn noch ter tijt onbekent/ maer voor alzoo veel als wy kunnen met ondersoecken ende met redenen vinden soo sijn dese appelen van natueren cout ende sonderlinghe die bladeren den Mandragora wat ghelijckende ende daerom oock sorghelijck om te orbooren.

 

^Naar het begin van deze pagina