Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 81, bladzijde 470-471   Zie volgende pagina »

Van Verangenes.   Cap. lxxxi.

1  

Solanum melongena - Aubergine

Tgheslacht

Verangenes sijn tweederhande. Die eene draghen bruyn appelen/ ende die andere witachtighe oft bleeck geele appelen/ ende anders sijn zy malcanderen van wesen/ dat es van stele/ bladeren ende bloemen ghelijck.

Tfatsoen

Solanum melongena - Aubergine

Zie alle foto's van Biopix

Mala insana, Verangenes (dulle Appel)

  • 1644 Vlaams: Appel (Dul-), Verangenes
  • 1616 Latijn: Mala insana
  • 1554/1557: Mala insana, Melantzan, Pomme de rage, Verangenes

Overzicht Solanum melongena op deze site

Alle foto's van Solanum melongena op internet

Solanum melongena bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Solanum melongena in Plantago PlantIndex

Dit ghewas heeft eenen ronden steel ontrent een spanne hooch/ daer aen breede swert gruene bladeren wassen den bladeren van Groote nascaye schier ghelijck maer wat ronder/ tusschen den welcken op corte steelkens die bloemen groeyen/ voortbringhende groote rondachtighe langhe vruchten/ ghelijck appelen volnaer ghefatsoeneert/ die binnen vol saets sijn ghelijck die Concommeren/ van buyten van verwen som castaniebruyn som wit oft geelachtich. Die wortel es faselachtich.

Plaetse

Verangenes en groeyen hier te lande niet van selfs/ maer worden in der cruytliefhebbers hoven gheplant ende opghebrocht/ ghelijck die Concommeren ende Cauwoorden/ daer mede dat zy voortcomen ende iaerlycx vergaen.

 

Tijt

[471]   Dit ghewas bloeyet in Oostmaent/ ende in Herfst worden sijn vruchten rijp.

Naem

Dese appelen wordden nu ter tijt in Latijn gheheeten Mala insana. In Franchois ende hier te lande Verangenes. In Hoochduytsch naer den Latijnschen naem Melantzan/ ende Doll opffel/ dat es in onse tale Dulle appel.

Natuere

Dese appelen sijn cout ende vochtich ghelijck die Cauwoorden.

Cracht ende werckinghe

Verangenes en hebben in der medecynen gheen ghebruyck/ maer worden van sommighen voor een spijse inghenomen/ die de selve eten met olie/ peper/ sout ende azijn. Ende dese spijse es onghesont ende doet in tlichaem veel quade vochticheden groeyen.

 

^Naar het begin van deze pagina