Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 79, bladzijde 467-468   Zie volgende pagina »

Van Geelen huel.   Cap. lxxix.

1  

Glaucium flavum - Gele hoornpapaver

2  

Glaucium corniculatum - Rode hoornpapaver

Tfatsoen

Glaucium flavum - Gele hoornpapaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Papaver cornutum, Mecon ceratitis (Memitha), geele Huel
  • 1644 Vlaams: Heul (Geel), Heul (Groote Ghehorenden)
  • 1616 Latijn: Papaver corniculatum maius
  • 1554/1557: Huel (geelen), Magsamen (gehornter), Olmagen (geel), Papaver cornutum, Pavot cornu, Papaver iaulne

1   Geelen huel heeft aschverwighe seer ghesneden ende ghecloven bladeren/ den bladeren van anderen Huelen niet seer onghelijck/ maer rouwer ende ghelijck die bladeren van Clapperroosen hayrachtich. Die stelen sijn ront ende oock wat hayrachtich/ ende daer op wassen geele bloemen van vier bladerkens/ die als zy vergaen voortbringhen langhe smalle gecromde hauwkens daer in tsaet leyt. Die wortel es groot ende dick ende blijft tswinters duerende ende brenght iaerlijcx nieuwe bladeren ende stelen voort.

Van desen geslachte van Huel worden noch twee andere soorten ghevonden/ als sommighe gheleerde scrijven die in Spaengien ghemeyn sijn.

Glaucium corniculatum - Rode hoornpapaver

Papaver cornutum rubrum
  • 1644 Vlaams: Heul (Roode Ghehorenden)
  • 1616 Latijn: Papaver corniculatum rubrum
  • 1554/1557: Glaucium, Heul (Rooden gehorenden), Memith, Memitha, Papaver cornutum rubrum, Pavot cornu rouge

2   Deene es van bladeren ende stelen ende oock van hauwen in alle manieren den voorghescreven ghelijck/ alleen sijn bloemen en sijn niet geel maer schoon root/ anders van fatsoene den geelen bloemen ghelijck.

3   Dat andere es oock den anderen ghelijck maer van bladeren/ stelen/ bloemen ende hauwen veel mindere. Ende die bloemen en sijn niet geel oft root/ maer schoon violet persch in vier bladerkens oock ghesneden.

 

Plaetse

[468]   1   Geelen Huel wast van sijn eyghen natuere op rouwe plaetsen ontrent die canten van der zee als Dioscorides scrijft. Hier te lande wordt hy in der cruytliefhebbers hoven gesayet.

2   Die andere twee gheslachten sijn in Spaengien ghevonden gheweest veerde van der zee/ op die corenvelden ende by den weghen.

Tijt

Geelen Huel bloeyet in Hoymaent ende Oostmaent.

Naem

Dit gheslacht van Huel wordt gheheeten in Griecx Mecon Ceratitis. In Latijn Papaver cornutum/ van sommighen ongheleerden Apotekers Memitha/ daert gheen ghelijckenisse mede en heeft. In Hoochduytsch Gehornter magsamen ende Geel olmagen. In onse tale Geelen huel. In Franchois Pavor cornu.

Natuere

Geelen huel es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe