Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 78, bladzijde 465-467   Zie volgende pagina »

Van Clapper roosen.   Cap. lxxviii.

1  

Papaver rhoeas - Grote klaproos

  of

Papaver dubium - Bleke klaproos

2  

Papaver rhoeas - Grote klaproos

 

Tgheslacht

Clapperroosen sijn tweederleye Groot ende Cleyne/ van bladeren versceyden maer van bloemen malcanderen seer ghelijck.

Tfatsoen

  Mecon rhoeas, Papaver erraticum, Papaver fluidum, Papaver rhoeas, Clapperroosen (roode Huel, wilde Huel)

 

Papaver rhoeas - Grote klaproos

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Papaver rhoeas, cleyne Clapperroosen
  • 1644 Vlaams: Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote)
  • 1616 Latijn: Papaver erraticum
  • 1554/1557: Clapperroosen, Clapperroosen (groote), Coquelicoc, Coquelicoc (grand), Coquelicoq, Huel, Huel (rooden), Huel (wilden), Klapperrosen, Kornrosen, Lethe, Lethusa, Magle, Magsamen, Mancop, Moen, Olmag, Onitron, Opium, Oxytonon, Papaver, Papaver commune, Papaver erraticum, Papaver fluidum, Papaver nigrum, Papaver rhoeas, Papaver rhoeas alterum, Papaver rubrum, Pavot, Pavot commun, Pavot noir, Ponceau, Prosopon

 

  of

 

Papaver dubium - Bleke klaproos

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Kleyne), Kollebloemen (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Papaver erraticum minus
  • 1554/1557: Clapperroosen, Coquelicoc, Coquelicoc (petit), Coquelicoq, Huel, Huel (rooden), Huel (wilden), Klapperrosen, Kornrosen, Lethe, Lethusa, Magle, Magsamen, Mancop, Moen, Olmag, Onitron, Opium, Oxytonon, Papaver, Papaver commune, Papaver erraticum, Papaver fluidum, Papaver nigrum, Papaver rhoeas, Papaver rubrum, Pavot, Pavot commun, Pavot noir, Ponceau, Prosopon

[466]   1   Die cleyne Clapperroosen hebben dunne ghehayrde stelen daer aen wassen langhachtighe rontsomme ghekerfde bladeren/ den bladeren van anderen huelen niet seer onghelijck maer veel minder ende niet effen/ maer wat ghehayrt. Die bloemen sijn schoon bruyn root den bloemen van den Huelen van fatsoene niet onghelijck/ in dmiddel swerte hayrachtighe steelkens hebbende. Ende als dese bloemen vergaen zoo comen daer bollekens voort/ die veel minder sijn dan die Huel bollekens/ ende van fatsoene lanckworpick/ daer in swert saet leyt. Die wortel es lanck ende geelachtich.

Papaver rhoeas - Grote klaproos

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

 

Papaver rhoeas alterum, groote Clapperroosen
  • 1644 Vlaams: Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote)
  • 1616 Latijn: Papaver erraticum
  • 1554/1557: Clapperroosen, Clapperroosen (groote), Coquelicoc, Coquelicoc (grand), Coquelicoq, Huel, Huel (rooden), Huel (wilden), Klapperrosen, Kornrosen, Lethe, Lethusa, Magle, Magsamen, Mancop, Moen, Olmag, Onitron, Opium, Oxytonon, Papaver, Papaver commune, Papaver erraticum, Papaver fluidum, Papaver nigrum, Papaver rhoeas, Papaver rhoeas alterum, Papaver rubrum, Pavot, Pavot commun, Pavot noir, Ponceau, Prosopon

2   Die groote Clapperroosen hebben groote seer ghesneden bladeren den bladeren van wit Mostaert cruyt schier gelijck/ maer langher ende rouwer. Die stelen/ bloemen/ bollekens sijn den cleynen Clapperroosen ghelijck. Die wortel es oock groot/ maer witter dan aen die cleyne Clapperroosen.

Plaetse

Clapperroosen wast op die corenvelden tusschen die Terwe/ Rogghe/ Haver ende Gherste/ ende die cleyne sijn meer ghemeyn.

Tijt

Clapperroosen bloeyen in Meye ende van daren voort tot in dat eynde van den zoomer.

Naem

Dat wildt gheslacht van Huel wordt gheheeten in Griecx Mecon Rhoeas. In Latijn Papaver erraticum, Papaver fluidum, ende Papaver Rhoeas. In sommighe Apoteken Papaver rubrum. In Hoochduytsch Klapperrosen/ Kornroosen. In Neerduytsch Clapperroosen ende rooden Huel oft wilden Huel. In Franchois Coquelicoc ou Pouctau. Ende oft dat tweede gheslacht van Clapperroosen een Argemone es oft niet en wordt sonder redene

 

 

[467]    niet ghetwijfelt.

Natuere