Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 73, bladzijde 458-459   Zie volgende pagina »

Van Egelcoolen.   Cap. lxxiii.

1  

Ranunculus flammula - Egelboterbloem

Tfatsoen

Ranunculus flammula - Egelboterbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Flammula, Egelcoolen
  • 1644 Vlaams: Egelkoolen
  • 1616 Latijn: Ranunculus flammula
  • 1554/1557: Cleoma des Anciens, Egelcoolen, Flammula, Flammule aquatique, Herbe au feu

Egelcoolen hebben roodachtighe hole stelen met vele leden ende knoopen/ daer aen wassen langhe smalle bladeren volnaer den Wilghen bladeren ghelijck maer langher/ smalder ende rontsomme wat ghekerft sonderlinghe die onderste. Die bloemen sijn gout geel in dmiddel wat hayrachtich/ van fatsoene ende verwe den bloemen van Lupaerts clauwen in alle manieren ghelijck. Ende als die afghevallen sijn zoo wassen daer bollekens ghelijck aen die Luparts clauwen. Die wortel es veeselachtich.

Plaetse

Egelcoolen wassen in natte beempden ende op waterachtighe plaetsen ontrent staende wateren.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Meye ende corts daer naer soo leveret sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Flammula/ dat es Vlam oft Viercruyt om dattet seer heet ende ghelijck een Vlamme brandende es. In Duytsch wordt ghenaempt Egelcoolen/ ende heeft dyen naem om dat die scapen die dit cruyt eten daer af den Eghel crijghen dat een verhittinghe ende sweeringhe van der lever es. Wat naem hem die ouders ghegheven hebben es ons noch ter tijtonbekent.

Natuere ende werckinghe

Egelcoolen sijn heet ende droech tot in den vierden graedt/ ende branden ende byten

 

 

[459]    op die huyt ende dat ghesont lichaem ghelijck die Hanenvoeten die zy van natueren ende crachten ghelijck sijn.

Hindernisse

Egelcoolen en sijn niet alleen den menschen scadelijck ende doodelijck maer oock den beesten. Die scapen die daer af weyden/ worden met groote hitte bevanghen ende sterven/ mits dat huer lever onsteeckt ende bederft.

^Naar het begin van deze pagina