Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 65, bladzijde 444-445   Zie volgende pagina »

Van Steen varen.   Cap. lxv.

1  

Asplenium ceterach - Schubvaren

Tfatsoen

Asplenium ceterach - Schubvaren

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Asplenum, Asplenium, Scolopendrion, Splenion, Hemionium (Ceterach), Steenvaren (Ceterach officinarum)

  • 1644 Vlaams: Miltcruydt, Varen (Steen-)
  • 1616 Latijn: Asplenium
  • 1554/1557: Asplenium, Asplenum, Ceterach, Miltzkraut, Scolopendrie vraye, Steenvaren, Steinfarn

Steenvaren heeft cleyne bladerk ens schier zoo lanck als een vingher lanck es die over beyde syden tot aen dat middelste ribbeken toe diep ghekerft sijn/ ende aen die eene sijde glattich ende gruen sijn ende aen die andere ende onderste sijde wollachtich/ rouw/ roodachtich oft bruyn van vervwen. Die wortel es cleyn/ swert/ hayrachtich duer malcanderen verwerret. Dit cruyt es oock sonder stelen sonder bloemen ende sonder saet.

Plaetse

Dit cruyt wast in donckere steenachtighe plaetsen/ ende wordt by Namen ende in

 

[445]   dat quartier in die steenputten dickwils ghevonden.

Tijt

Dit cruyt blijft alle het iaer duer gruen. Ende in Aprill brenghet nieuwe bladeren voort.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Asplenon ende van sommighen Scolopendrion, Splenion oft Hemionium/ ende oock Pterix. In Latijn Asplenum ende Asplenium. In die Apoteke Ceterach. In Hoochduytsch Steinfarn ende Miltzkraut. Hier te lande Steenvaren.

Natuere

Steenvaren es middelmatich in wermte ende coude ende subtijl van substantien ende wat verdrooghende.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren van Steenvaren veertich daghen met azijn inghenomen ghenesen die verherde ende verstopte milte ende sijn seer goet den ghenen die de vierdedaechse cortse hebben. Teselve doen zy oock met wijn ghestooten ende op die slincke sijde gheleyt.

B   Dit selve cruyt es oock seer goet tseghen die droppelpisse/ couwpisse ende steen van der blasen/ het stilt dat hicken ende opent die verstoptheyt van der lever ende es seer goet inghenomen die de geelsucht hebben.