Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 63, bladzijde 442-443   Zie volgende pagina »

Van Steen hertstonghe.   Cap. lxiii.

1  

Asplenium scolopendrium - Tongvaren

 

Tfatsoen

Asplenium scolopendrium - Tongvaren

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Phyllitis (Scolopendria, Lingua cervina), steen Hertstonghe
  • 1644 Vlaams: Hertstonghe
  • 1616 Latijn: Phyllitis
  • 1554/1557: Hertstonghe, Hirszung, Langue de cerf, Lingua cervina, Phyllitis, Scolopendria, Steenhertstonghe

[443]   Steen hertstonghe heeft langhe smalle bladeren ontrent een spanne lanck/ die op die eene sijde effen ende glat sijn ende op dander verkeerde onderste sijde ter aerden waert met hayrachtighe streepkens ghelijck oft cleyne wormkens waren beset. Die wortel es swert hayrachtich tsamen in een ghedronghen. Dit cruyt en heeft oock gheen stelen noch bloemen noch saet.

Plaetse

Steen hertstonghe wast gheerne in lomberachtighe plaetsen/ in vochtighe ende steenachtighe dalen/ aen sommighe fonteynen/ bornputten ende oude vochtighe mueren.

Tijt

In Aprill crijght die Steenhertstonghe oock nieuwe bladeren.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx ende in Latijn gheheeten Phyllitis. In die Apoteke Scolopendria ende Lingua cervina. In Hoochduytsch Hirszung. Hier te lande Hertstonghe ende tot ondersceet van die andere Hertstonge daer af in dat ierste Cruijdeboeck deel ghescreven es Steen hertstonghe. In Franchois Langue de cerf. Ende dit cruyt en es gheen Hemionitis/ als sommighe meynen alzoo dat in onse Latijnschen aenteekeninghen breeder verclaert es.

Natuere

Steen hertstonghe es seer drooghende ende tsamen treckende van natueren.

Cracht ende werckinghe

Die bladeren van Steenhertstonge ghesoden ende ghedroncken sijn goet tseghen die beten van den serpenten/ stoppen den loop des buycx ende ghenesen dat root melizoenizoen.

 

^Naar het begin van deze pagina