Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 54, bladzijde 430-431   Zie volgende pagina »

Van Stekende winde.   Cap. liiii.

1  

Smilax aspera - Steekwinde

Tfatsoen

Smilax aspera - Steekwinde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Smilax aspera, Volubilis acuta, Volubilis pungens, stekende Winde
  • 1644 Vlaams: Winde (Stekende)
  • 1616 Latijn: Smilax aspera
  • 1554/1557: Liseron aspre, Liset piquant, Smilax aspera, Smilax aspre, Sparta parilla, Volubilis acuta, Volubilis pungens, Winde (stekende), Windt (steckend), Zarsa parilla

 

[431]   Stekende Winde heeft teere steelkens ende rancxkens die met veel doornen ende stekende puntkens beset sijn/ om die boomen/ haghen ende tuynen huer selven/ ghelijck andere Winden/ windende ende aen al dat zy gheraken kan met hueren clauwierkens huer vast makende. Die bladeren sijn den bladeren van Veyl niet seer onghelijck maer lanckworpigher ende voor scerper. Die bloemen sijn wit. Die vruchten sijn ronde besien veel by malcanderen ghelijck als druyfkens wassende/ die als zy rijpen root worden. Die wortel es dick ende hert.

Plaetse

Dese Winde wast als Plinius scrijft in waterachtighe ongheboude plaetsen ende in neere dalen ende valleyen daer veel lombre es. Hier te lande en wordt zy niet ghevonden dan in sommighe neerstighe cruytliefhebbers hoven.

Tijt

Stekende Winde bloeyet in die Lente.

Naem

Dese Winde heet in Griecx Smilax tracheia oft Milax tracheia. In Latijn Smilax aspera/ van sommighen Volubilis acuta oft Pungens. In Hoochduytsch Stechen windt. In Neerduytsch Stekende winde. In Franchois Liset picquant.

Natuere

Dit cruyt es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bladeren ende vruchten van stekende winde sijn seer goet tseghen alle fenijn ende vergiftheyt/ ende en wederstaen niet alleene den fenijne dat te voren inghenomen es/ maer verwinnen oock tghene dat (naer datmen dese bladeren oft vruchten in heeft) inghenomen oft inghegheven wordt/ alzoo dat die ghene diese daghelijcx ghebruyckt van gheen fenijn bescadicht en kan worden.

B   Men scrijft oock desen cruyde toe/ dat alsmen den nieuwen gheboren kinderen van den sape van desen cruyde ingheeft dat naermaels gheen fenijn huer scade doen en kan.

 

^Naar het begin van deze pagina