Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 53, bladzijde 429-430   Zie volgende pagina »

Van Zee winde.   Cap. liii.

1  

Convolvulus soldanella - Zeewinde

 

Tfatsoen

Convolvulus soldanella - Zeewinde

Crambe thalassia, Brassica marina (Soldanella), zee Winde (Calystegia soldanella)
  • 1644 Vlaams: Winde (Zee-)
  • 1616 Latijn: Soldanella
  • 1554/1557: Brassica marina, Chou marin, Chou de mer, Soldanella, Winde (Zee-)

Zee Winde heeft vele dunne roodachtighe steelkens oft rancxkens daer mede dattet lancx der aerden hier en daer vliddert ende cruypt ende daer aen wassen cleyne ronde gruene bladeren ronder ende minder dan Veyl bladeren/ den bladeren van

[430]   Haselwortel oft van ronde Osterluceye ghelijckende maer oock mindere. Die bloemen sijn den bloemen van die cleyne Clocxkens winde ghelijck/ licht root oft lijfverwich van verwen. Tsaet es swert ende wast in ronde bollekens gelijck aen die andere Clocxkens winden. Die wortel es dun ende lanck. In somma dese Winde es der cleynder Clocxkens winde seer ghelijck uutghenomen dat die bladeren veel ronder ende dicker sijn ende van smaecke sout.

Plaetse

Dese Winde wast overvloedich in Zeelant aen die duynen ende in Vlaenderen aen die canten van der zee ende in alle soute sandachtighe plaetsen by der zee gheleghen.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Braeckmaent ende dan eest bequaempst om te vergaeren ende tot den ghebruyck der medecynen te bewaerene.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Crambe Thalassia. In latijn Marina brassica. In die Apoteke Soldanella. In Duytsch Zee winde.

Natuere

Zee winde es werm ende drooghe van natueren tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

Zee winde lost sterckelijck duer den camerganck alderhande waeterachtighe vochticheyt ende opent die verstoptheyt van der lever ende es seer goet den watersuchtighen inghegheven. Ende dese Zee winde salmen in eenich vet vleesch sop sieden ende dat drincken/ oft die selve Winde drooghen ende ghepoedert innemen.

Hindernisse

Zee winde ingenomen sonderlinghe ghepoedert es der maghen hinderlijck ende quaet die selve seer beruerende.

Beteringhe

Tot die zee Winde salmen menghelen Anijs saet/ Caneel/ Gengebeer ende veel suyckers ende alzoo altsamen ghepoedert ingheven.

 

^Naar het begin van deze pagina