Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 52, bladzijde 428-429   Zie volgende pagina »

Van Swerte winde.   Cap. lii.

1  

Fallopia convolvulus - Zwaluwtong

 

Tfatsoen

Fallopia convolvulus - Zwaluwtong

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Helxine cissampelos, Hedera mollis, Convolvulus, Vitealis (Volubilis media), swerte Winde (middel Winde, Wijngaerts winde)
  • 1644 Vlaams: Winde (Swarte)
  • 1616 Latijn: Convolvulum nigrum
  • 1554/1557: Convolvolus, Hedera (Mollis Hedera), Helxine cissampelos, Liseron de vignes, Liseron noir, Lizet noir, Middelwinde, Vitealis, Volubilis media, Winde (Middel-), Winde (Mittel-), Winde (Schwartz-), Winde (swerte)

[429]   Swerte winde heeft roodachtighe effene seer dunne rancxkens gelijck dicke draeyen daer mede dat zy huer om boomen/ haghen/ staken ende alle cruyden die zy verreycken kan om wint. Die bladeren sijn den Veyl bladeren aensienlijck/ maer mindere ende dundere/ den bladeren van die Clocxkens winde seer ghelijckende. Die bloemkens sijn wit ende seer cleyn. Tsaet es swert ende drijecantigh gelijck tsaet van Bockweydt/ maer minder ende swerter/ seer veel by een wassende/ ende elck besonder saet leyt in een cleyn dun velleken besloten. Die wortel van desen es oock teer ende dun ghelijck een draet.

Plaetse

Swerte winde wast in die Wijngaerden ende aen die canten van den velden ende van den hoven aen die haghen ende tuynen ende tusschen hooghe cruyden.

Tijt

In Ooghstmaent ende Herfstmaent levert dese Winde huer saet/ ende daer naer vergaet zy.

Naem

Dese Winde heet in Griecx Helxine cissampelos/ ende van Constantinus die Keyser Malacosissos, hoc est, Mollis hedera. In Latijn van sommighen Convolvulus/ van sommighen anderen Vitealis/ dat es Wijngaerts winde. In die Apoteke Volubilis media. In Hoochduytsch Schwartz winde en Mittel winde. In Neerduytsch Swerte winde ende Middel winde.

Natuere

Swerte winde es werm van natueren ende verdeylende.

Cracht ende werckinghe

A   Tsap van de bladeren van dese Winde ghedroncken maeckt camerganck.

B   Die bladeren ghestooten sceyden ende verteeren die gheswillen daer op gheleyt als Galenus scrijft.

 

^Naar het begin van deze pagina