Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 51, bladzijde 427-428   Zie volgende pagina »

Van Clocxkens winde.   Cap. li.

 

Convolvulus - Winde

1  

Convolvulus sepium - Haagwinde

2  

Convolvulus arvensis - Akkerwinde

Tgheslacht

Clocxkens winde es tweederleye/ Groot ende Cleyne. Die Groote wint huer selven om die haghen tuynen ende boomen ende heeft groote bladeren ende bloemen. Die Cleyne cruypt meest lancx der aerden ende es veel minder van bladere ende bloemen.

Tfatsoen

Convolvulus - Winde

Smilax lenis, Milax (Volubilis, Campanula, Funis arborum), Winde (Wranghe)

 

Convolvulus sepium - Haagwinde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Smilax lenis maior (Volubilis maior), groote Clocxkens winde (groote Winde) (Calystegia sepium)
  • 1644 Vlaams: Winde (Groote Clockskens-), Winde (Groote Sachte)
  • 1616 Latijn: Smilax laevis maior
  • 1554/1557: Campanula, Coniugulum, Funis arborum, Ligustrum album de Virgile, Liseron, Liseron blanc (grand), Liset, Lizet, Milax, Smilax levis, Smilax levis alba maior, Volubilis, Volubilis maior, Weiszglocken (grosz), Winde, Winde (groote), Winde (groote Clocxkens-), Windenkraut (grosz), Wranghe

1   Die groote Clocxkens winde heeft dunne ende teere stelen ende rancxkens rontsomme die boomen ende tuynen ghelijck Hoppe huer selven windende. Daer aen weecke gruene effene bladeren wassen/ den bladeren van Veyl volnaer ghelijck maer dunder ende weecker. Die bloemen sijn groot/ wit/ hol/ ghelijck clocxkens ghefatsoeneert. Ende als die gheresen sijn zoo comen daer besloten knoppekens voort/ daer in swert hoeckachtich saet leyt. Die wortel es dun wit ghelijck vele dicke draeyen binnen der aerden cruypende en tot veel plaetsen uutscietende/ luttel bitter van smaecke ende vol wit saps.

Convolvulus arvensis - Akkerwinde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Smilax lenis minor (Volubilis minor), cleyne Clocxkens winde
  • 1644 Vlaams: Winde (Kleyne), Winde (Kleyne Klockskens)
  • 1616 Latijn: Smilax laevis minor
  • 1554/1557: Campanette, Campanula, Chamaecissus, Clocxkenswinde (cleyne), Coniugulum, Funis arborum, Hedera terrestris, Liseron, Liseron blanc (petit), Liset, Lizet, Milax, Smilax levis, Smilax levis alba minor, Vitreole, Volubilis, Volubilis minor, Winde, Winde (cleyne Clocxkens-), Windenkraut (klein), Wranghe

2   Die cleyne Clocxkens winde es den voorghescreven van stelen/ bladeren/ bloemen/

 

[428]    sade ende wortelen seer ghelijck alleen in alle saken veel mindere ende meest lancx der aerden cruypende. Die stelen sijn dun ende effen/ die bladerkens teer ende weeck/ die bloemen ghelijck cleyne clocxkens van coluere lijfverwich/ ende dat saet ghehoeckt ghelijck saet van den anderen.

Plaetse

1   Groote Clocxkens winde wast aen die tuynen/ haghen ende hegghen schier in alle hoven.

2   Cleyne Clocxkens winde wast op die corenvelden sonderlinghe tusschen die stoppelen/ ende somtijts oock tusschen die Havere oft Gerste.

Tijt

Beyde dese cruyden bloeyen meest in Braeckmaent ende in Hoymaent.

Naem

Clocxkens winde wordt gheheeten in Griecx Smilax leia/ van Galenus Milax. In Latijn Smilax lenis. In die Apoteke Volubilis/ van sommighen Campanula en Funis arborum. In Duytsch Winde ende Wranghe. In Franchois Liset ou Liseron.

1   Dat Groot gheslacht heet in die Apoteke Volubilis maior. In Hoochduytsch Grosz winden kraut ende Grosz weisz glocken. In Neerduytsch Groote clocxkens winde ende Groote winde.

2   Dat Cleyn gheslacht heet Volubilis minor. In Hoochduytsch Klein winden kraut. Hier te lande Cleyne clocxkens winde. In Franchois Campanette ou Vitreole.

Natuere

Clocxkens winde es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

Dese Winden en sijn in der medecynen niet dienstelijck oft profijtelijck als Galenus ende Plinius scrijven.

 

^Naar het begin van deze pagina