Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«   Cruijdeboeck deel 3 capitel 50, bladzijde 426-427   Zie volgende pagina »

Van Lynen.   Cap. l.

1  

Viburnum lantana - Wollige sneeuwbal

Tfatsoen

Viburnum lantana - Wollige sneeuwbal

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Viburnum, Lynen (Lenen)
  • 1644 Vlaams: Lantana, Viorne
  • 1616 Latijn: Lantana [781]
  • 1554/1557: Cissanthemon, Cissophilon, Cyclaminus altera, Lenen, Lynen, Viburnum, Viorge, Viorne, Vitalba, Waldreben

Overzicht Viburnum lantana op deze site

Alle foto's van Viburnum lantana op internet

Viburnum lantana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Viburnum lantana in Plantago PlantIndex

[426]   Dit ghewas datmen Lynen heet heeft langhe dunne gheknoopte seer taeye rancken die huer selven om die boomen ende haghen winden ghelijck die Bryonien/ daer aen wassen bladeren den Veyl bladeren aensienlijck/ vier oft vijf aen een steelken schier den bladeren van Roomschen boonkens ghelijck maer mindere. Die bloemen sijn snewit welrieckende/ veel by een wassende den bloemen van Lindeboom niet seer onghelijck ende als die vergaen zoo comen daer bruyn cleyne sadekens voort veel op een hoofdeken wassende/ ende elck een lanck gheveerdt pluymachtich crom steertken draghende die alt samen by een/ eenen grauwen grijsen verweerden baert ghelijcken. Die wortel heeft vele faselinghen/ ende en es niet groot.

Plaetse

Dese Lynen wassen in die bosschen ende aen die haghen die op die canten van den corenvelden wassen.

Tijt

Lynen bloeyen in Hoymaent/ ende in Ooghstmaent wordt huer pluymachtich saet rijp.

Naem

Dit ghewas als die hoochgheleerde Ruellius scrijft wordt gheheeten in Latijn van Vergilius Viburnum/ ende daer naer noch hedendaechs in Franchois Viorne. In Duytsch Lynen ende van sommighen Lenen/ ende in Hoochduytsch Waltreben.  

 

 

Natuere

[427]   Dit cruyt es werm ende drooghe tot in den derden graedt als sijnen seer heeten brandende smaeck bewijst.

Cracht ende werckinghe

Tot wat sieckten dat dit ghewas goet es/ en es van niemant ghescreven noch oock ondervonden dat ick weet.

^Naar het begin van deze pagina