Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 38, bladzijde 406-407   Zie volgende pagina »

Van tripolium.   Cap. xxxviii.

1  

Aster tripolium - Zulte

 

Tfatsoen

Aster tripolium - Zulte

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Tripolium, Turbith, blauw Camille (blauw Madelieven)

  • 1644 Vlaams: Sterrecruydt (Zee-)
  • 1616 Latijn: Tripolium
  • 1554/1557: Camomille bleuë, Marguerite bleuë, Tripolium, Turbith de Serapion

[407]   Dit cruyt heeft langhe/ breede/ gruene/ effene/ glatte bladeren den bladeren van Weedt van fatsoene ghelijck/ tusschen den welcken eenen rechten ronden steel wast/ ontrent onderhalven voet hooch met gelijcken maer minderen bladeren becleet ende in dopperste in veele cleyne steelkens verdeylt/ daer op schoone bloemen wassen/ die eer sy open gaen peersachtich sijn. Ende als zy ontploken sijn binnen een geele cruyne hebben rontsomme met hemelblauw bladerkens beset den Camille bloemen van fatsoene ghelijck. Ende als dese bloemkens vergaen zoo veranderen sy int wit wollachtich saet dat met den winde wech vlieght. Die wortel es lanck ende dick met een redelijcke dicke scorsse bedeckt.

Plaetse

Dit cruyt wast aen die canten van der zee daer die vloet op coemt ende afgaet alzoo dattet somtijts van der zee overloopen wordt ende somtijts drooghe staet. Ende wordt in Zeelant veel buyten die dijcken ghevonden daer wy dat alder ierst den neerstighen Herbarist Jan die Vroede hebben doen soecken/ die dit daer ghevonden heeft ende tot ons ghebrocht.

Tijt

Dit cruyt bloeyet in Julio ende Augusto.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Tripolion. In Latijn Tripolium. In Arabeusch van Serapio cap.cccxxx. Turbith/ maer en es dat Turbith van Mesue oft van Avicenna niet daer wy int naeste capittel af scrijven selen. In Duytsch en heeft dit cruyt gheenen naem die my bekent es/ dan dat sommighe dit heeten Blauw camille/ oft Blauw madelieven/ welcken naemen desen cruyde niet toe en behooren want het van den gheslachten van den Camillen oft Madelieven niet en es.

Natuere

Die wortel van Tripolium es werm tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die scorssen van den wortelen van Tripolium ontrent een half loot swaer met wijn ghedroncken iaghen af (als Dioscorides seyt) duer den camerganck die waterachtighe vochticheden. Ende sijn mits dyen seer goet den watersuchtighen ghebruyckt.

B   Die selve wortel es oock seer goet met den medecynen vermenght diemen tseghen fenijn ende vergiftheyt in gheeft.

C   Die bladeren van desen cruyde als nu ter tijt sommighe segghen hebben een seer heylsaeme cracht alzoo dat zy alle wonden seer haestelijcken heylen ende toe bringhen/ als tsap daer inne ghedruypt wordt oft die ghestooten bladeren daer op gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina