Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 25, bladzijde 385-386   Zie volgende pagina »

Van Gengebeer.   Cap. xxv.

1  

Zingiber officinale - Gember

Tfatsoen

Zingiber officinale - Gember

Zingiberis, Gingiberis (Zinziber), Gengebeer

  • 1644 Vlaams: Gengebeer
  • 1616 Latijn: 1467
  • 1554/1557: Gengebeer, Gingembre, Gingiberis, Ingber, Zingiberis, Zinziber

Gengeber als Dioscorides scrijft wast in tlandt van den Trogloditen in Arabien/ ende dat cruyt daer af wordt daer ter plaetsen noch gruen wesende tot veel saken ghebruyckt/ daermen in Italien ende hier te lande die Ruyte toe neempt. Die wortelen sijn langachtich vinghers dick saecht van buyten/ ende van binnen witachtich/ diemen hier te lande uut veerde landen van Calcecouten brenght.

Naem

Dese wortel heet in Griecx Ziggiberis. In Latijn Gingiberis oft Zingiberis. In die Apoteke Zinziber. In Hoochduytsch Ingwer oft Ingber. Hier te lande Gengebeer.

Natuere

Gengebeer es werm tot in den tweeden graedt en wat vochtich van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Gengebeer es een seer goede medecyne voor die maghe die selve verwermende ende sterckende doende die spijse verteeren ende appetijt ende saechten camerganck makende/ ende mach daer toe in alle spijsen ghebruyckt worden.

B   Tot den selven es oock die wortel van Gengebeer gheconfijt seer goet tsmorghens inghenomen.

C   Gengebeer met syropen oft suyckeren vermenght diemen tot den hoest ende vercoutheyt ghebruyckt/ suyvert ende doet die taye fluymen wel ruymen ende rijpen.

D   Gengebeer es oock seer goet in die collyrien ghedaen die tgesichte stercken ende die ooghen verclaeren. Dijsghelijcx oock in alle medecijnen ende compositien die tseghen

 

 

[386]    tfenijn goet ende bequaem sijn.

E   In summa Gengebeer es een wortel die verwermt ende in spijsen seer goet ghebruyckt es/ die oock die quaetheyt van velen quaden medecynen als Coloquintida Hermodactilus en dyerghelijcke beetert en wech neempt daer mede inghegheven.

^Naar het begin van deze