Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 20, bladzijde 379-380   Zie volgende pagina »

Van wilden Bertram.   Cap. xx.

1  

Achillea ptarmica - Wilde bertram

Tfatsoen

Achillea ptarmica - Wilde bertram

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Ptarmice, Pyrethrum sylvestre, Sternutamentaria, wilden Bertram
  • 1644 Vlaams: Dragon (Wilden), Ptarmice, Tandtcruydt (Wildt)
  • 1616 Latijn: Draco silvestris sive Ptarmice [710]
  • 1554/1557: Bertram (wilden), Maluwe, Ptarmice, Pyrethre sauvage, Pyrethrum sylvestre, Reinfahrn (weisz), Sternutamentaria, Tannesie blanche

Overzicht Achillea ptarmica op deze site

Alle foto's van Achillea ptarmica op internet

Achillea ptarmica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Achillea ptarmica in Plantago PlantIndex

 

[380]   Wilden Bertram heeft ronde teere tacxkens daer aen wassen langhe smalle bladerkens die rontsomme ghelijck een saghe ghekerft sijn/ op dopperste van den stelen wassen die bloemen ghefatsoeneert gelijck die Camille bloemen in dmiddel geelachtich ende rontsomme met witte bladerkens beset. Die wortel es teer met aenhanghende vele veselinghen. Dit heel cruyt es van smaecke scerp ende bytende/ den Bertram volnaer van smaecke gelijck ende daer omme worddet oock wilden Bertram gheheeten.

Plaetse

Desen wilden Bertram wordt aen die canten van den velden ende op hooghe beempden in lomberachtighe plaetsen/ ende somtijts aen die berghen ende steenachtighe plaetsen ghevonden.

Tijt

Wilden Bertram bloeyet van Meye tot in Herfstmaent.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx Ptarmice. In Latijn Sternutamentaria/ van den cruytliefhebbers Pyrethrum sylvestre. In Duytsch Wilden bertram. In Franchois Pyrette sauvage.

Natuere

Wilden Bertram es werm ende drooghe tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die bloemen van desen cruyde voor die nuese ghehouwen ende gheroken doen niesen ende daer om heet dit cruyt Ptarmice ende Sternutamentaria/ dat es Niescruyt.

B   Die bladeren gruen ghestooten verdrijven die blauw gheslaghen ghevallen oft ghestooten plecken ende doen dat gheronnen bloet sceyden/ op die plaetse die ghequetst es.

 

^Naar het begin van deze pagina