Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 18, bladzijde 377-378   Zie volgende pagina »

Van Roosewortel.   Cap. xviii.

1  

Rhodiola rosea - Rhodiola (Rozenwortel)

 

Tfatsoen

Rhodiola rosea - Rhodiola (Rozenwortel)

Rhodia radix, Radix Rhodia, Radix rosata, Roosewortel
  • 1644 Vlaams: Roosenwortel
  • 1616 Latijn: Rhodia radix
  • 1554/1557: Racine sentant les roses, Radix Rhodia, Radix rosata, Rhodia Radix, Rosenwortel, Rosenwurtz

[378]   Roosewortel heeft drije oft vier stelen van die wortel spruytende/ daer aen wassen vette bladeren/ den bladeren van Wondecruyt aensienlijck/ maer smalder ende boven ghekerft. Die wortel es dick met veel aenhanghende veselinghen ende als sy ghebroken oft ghewreven wordt zoo rieckt zy ghelijck een Roose/ daer naer zy Roosenwortel ghenaempt es.

Plaetse

Roosewortel wast in Macedonien ende in Hungarien. Hier te lande wordt zy in der cruytliefhebbers hoven gheplant.

Tijt

Roosewortel bloeyet in Meye/ maer selden brenght zy bloemen voort.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Rhodia Rhiza. In Latijn Radix Rhodia, en Radix rosata. In Hoochduytsch Rosenwurtz. In Neerduytsch Roosewortel.

Natuere

Roosewortel ende sonderlinghe die in Macedonien wast es werm tot in den tweeden graedt ende subtijl van substantien.

Cracht ende werckinghe

Roosewortel met olie van Roosen ghemenght versuet die pijne ende weedom van den hoofde/ op voorhooft ende in den slaep van den hoofde gheleyt.