Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 15, bladzijde 371-372   Zie volgende pagina »

Van Meum.   Cap. xv.

 

Tfatsoen

(?)

Meum (Meu), Meum

   Noot: Het is lastig vast te stellen welke soort bedoeld is. De oude apothekers gebruikten voor Meum een wilde Eppe of Apium sylvestre  (zie Cruijdeboeck deel 5, hoofdstuk 44), dat is Smyrnium olysatrum = Zwartmoeskervel.

Meum wordt onder die wortelen van Dioscorides bescreven ende daer om hebben wy fatsoen van den selven voor alzoo veel/ als ons die ouders ghelaten hebben hier teghenwoordich oock willen bescrijven/ al eest dattet niet bekent en es/ ende dat om datmen mercken soude dat die cruyden Dapotekers hedendaechs ende som andere daer voor in die medecynen ghebruycken gheen oprecht Meum en sijn/ dwelckmen niet en soude kunnen ghedoen ten waere dat men twesen ende tfatsoen van dat oprechte Meum/ bescreven vonde.

Meum es als Dioscorides scrijft van stelen ende bladeren der Dille ghelijck maer dicker ende twee cubitus dat es drije voeten hooch. Die wortelen sijn lanck dun wel rieckende die tonghe verwermende/ herwaerts derwaerts recht ende crom wassende.

Plaetse

Meum wast in Macedonien ende overvloedich in Spaengien

Naem

[372]   Dit cruyt heet in Griecx Meon. In Latijn Meum. In die Apoteke Meu/ die den naem alleene behouwen hebben want dat recht Meum es noch onbekent/ maer die Apotekers ghebruycken daer voor een gheslacht van wilde Eppe dat in tvijfste Cruijdeboeck deel van onsen cruydeboeck bescreven es/ dat met die bescrijvinghe van Meum gheen ghelijckenisse en heeft/ ende daer om oock gheen Meum en es. Hier uut merckt beminde Leser hoe dat die Apotekers daghelijcks die siecke abuseren/ ende die slechte Medecijns gheen kennisse oft seer cleyne van den cruyden hebbende bedrieghen ende met bueselinghen ende valschen dinghen payen.

Natuere

Die wortel van Meum es werm tot in den derden graedt/ ende drooch tot in den tweeden.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Meum in water ghesoden/ oft rouw met water ghestooten ende ghedroncken opent sterckelijck die verstoptheyt van den nieren ende van der blasen/ doen water lossen/ ende sijn goet tseghen die droppelpisse/ ende doen sceyden alle winden ende opblasinghen van der maghen.

B   Die selve wortelen met huenich vermenght sijn goet tseghen die pijne ende weedom des buycx/ ghebreken ende sieckten van der moedere/ fledercijn ende pijne van den leden/ ende tseghen alle catarren ende fluymen op die borste rijsende inghenomen oft ghelekt.

C   Alsmen dese wortel in water siedt zoo verweckt zy die natuerlijcke cranckheyt der vrouwen/ als zy daer over zitten.

D   Dese wortel van Meum op der kinderen buyck ghestreken doet die selve pissen ende water maken.

Hindernisse

Die wortel van Meum te veel ghebruyckt maeckt swaericheyt ende pijne in thooft.

 

^Naar het begin van deze pagina